top of page
  • Foto van schrijverAnnemeet Hasidi-van Der Leij

De geschiedenis van de Joden in Oekraïne

Bijgewerkt op: 9 dec. 2023

30 April 2022

De "Kyivan-brief",* is misschien de eerste schriftelijke vermelding van Kiev, en in het Hebreeuws, gedateerd ca. 930

De geschiedenis van de Joden in Oekraïne gaat meer dan duizend jaar terug; Joodse gemeenschappen hebben bestaan ​​op het grondgebied van Oekraïne vanaf de tijd van de Kievan Rus' (eind 9e tot midden 13e eeuw). Kievan Rus' was het Kievse Rijk, een vroegmiddeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland en had als centrum de stad Kiev. Enkele van de belangrijkste Joodse religieuze en culturele bewegingen, van het Chassidisme tot het Zionisme, kwamen geheel of in verregaande mate op het grondgebied van het moderne Oekraïne op. Volgens het World Jewish Congress is de Joodse gemeenschap in Oekraïne de op twee na grootste van Europa en de op vier na grootste ter wereld. Terwijl het soms floreerde, kreeg de Joodse gemeenschap soms te maken met periodes van vervolging en antisemitische discriminatie in de vorm van pogroms en bloedbaden. Het woord pogrom betekent; vernietigen, verwoesten en het wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen; etnisch, religieus of andere soorten, vooral Joden, die vooral worden gekarakteriseerd door de vernietiging van hun omgeving (huizen, bedrijven, religieuze centra). Vaak gaan pogroms vergezeld met fysiek geweld tegen en zelfs moord op een bevolkingsgroep met de bedoeling om die groep te intimideren en zodoende te verdrijven of te dwingen zich te assimileren met de omgeving.

Het Russische woord "pogrom" duidde een georganiseerde, in tijd beperkte, aanval op de bevolking van een stad of dorp aan. Toen Oekraïne deel uitmaakte van het Russische rijk, werden tussen 1911 en 1913 antisemitische houdingen tot uiting gebracht in talrijke bloedsmaadzaken. In 1915 verdreef de Russische keizerlijke regering duizenden Joden uit de grensgebieden van het rijk. Tijdens de conflicten van de Russische Revolutie en de daaropvolgende Russische Burgeroorlog werden tussen 1918 en 1920 naar schatting 31.071 Joden gedood. Tijdens de oprichting van de Oekraïense Volksrepubliek (1917-1921) werden er nog steeds pogroms gepleegd op Oekraïens grondgebied . In Oekraïne werd het aantal burgerslachtoffers dat tijdens de periode werd vermoord geschat op 35.000 tot 50.000. Pogroms braken in januari 1919 uit in de noordwestelijke provincie Wolhynië en verspreidden zich naar vele andere regio's van Oekraïne. Massale pogroms gingen door tot 1921. De acties van de Sovjetregering in 1927, onder leiding van Stalin, leidden tot een groeiend antisemitisme in het gebied. Joseph Stalin kwam naar voren als leider van de Sovjet-Unie na een machtsstrijd met Leon Trotski na de dood van Lenin op 21 januari 1924. Stalin is ervan beschuldigd zijn toevlucht te nemen tot antisemitisme in sommige van zijn argumenten tegen Trotski, die van Joodse afkomst was. Trotskisten zijn kritisch over het stalinisme, aangezien ze zich verzetten tegen de theorie van het socialisme van Joseph Stalin in één land ten gunste van Trotski's theorie van de permanente revolutie. Trotskisten bekritiseren ook de bureaucratie en antidemocratische stroming die zich onder Stalin in de Sovjet-Unie ontwikkelden Degenen die Stalin kenden, zoals Nikita Chroesjtsjov, suggereren dat Stalin lange tijd negatieve gevoelens koesterde jegens Joden die zich vóór de revolutie van 1917 hadden gemanifesteerd. Al in 1907 schreef Stalin een brief waarin hij onderscheid maakte tussen een "Joodse factie" en een "echte Russische factie" in het bolsjewisme. De secretaris van Stalin, Boris Bazhanov, verklaarde dat Stalin al voor de dood van Lenin grove antisemitische uitbarstingen had gemaakt. Stalin nam een ​​antisemitisch beleid aan dat werd versterkt door zijn antiwestersisme. in de taal van verzet tegen het Zionisme". Sinds 1936 werden de verdachten, prominente bolsjewistische leiders, tijdens het showproces van het "Trotskiitische-Zinovievite Terrorist Center" ervan beschuldigd hun Joodse afkomst onder Slavische namen te verbergen. De totale burgerverliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Oekraïne worden geschat op zeven miljoen. Meer dan een miljoen Joden werden doodgeschoten door de Einsatzgruppen en door hun vele lokale Oekraïense aanhangers in het westelijke deel van Oekraïne. In 1959 telde Oekraïne 840.000 Joden, een daling van bijna 70% ten opzichte van 1941 (binnen de huidige grenzen van Oekraïne). De Joodse bevolking van Oekraïne bleef tijdens de Koude Oorlog aanzienlijk dalen. In 1989 was de Joodse bevolking van Oekraïne slechts iets meer dan de helft van wat het dertig jaar eerder (in 1959) was. Tijdens en na de ineenstorting van het communisme in de jaren negentig verliet de meerderheid van de Joden die in 1989 in Oekraïne bleven het land en verhuisde naar het buitenland (meestal naar Israël). Antisemitische graffiti en geweld tegen Joden zijn nog steeds problemen in Oekraïne.

Kievse Rus' In de 11e eeuw hadden de Byzantijnse Joden van Constantinopel familiale, culturele en theologische banden met de Joden van Kiev. Zo namen enkele 11e-eeuwse Joden uit Kievan Rus deel aan een anti-Karaïte-vergadering (=Het karaïtisch Jodendom is een kleine stroming in het Jodendom die alleen de geschreven Tenach accepteert en daarmee niet de mondelinge leer uit de Talmoed en zich daarmee heeft afgesplitst van het Rabbijns Jodendom. Het woord kara komt uit het Hebreeuws en betekent lezen) die in Thessaloniki of Constantinopel werd gehouden.

Galicië-Wolhynië In Halychyna (Galicië), het meest westelijke deel van Oekraïne, werden in 1030 voor het eerst Joden genoemd. Vanaf het tweede deel van de 14e eeuw waren ze onderdanen van de Poolse koningen en magnaten. De Joodse bevolking van Halychyna en Bukovyna, een deel van Oostenrijk-Hongarije, was extreem groot; het maakte 5% uit van de wereldwijde Joodse bevolking.

Pools-Litouwse Gemenebest Vanaf de oprichting van het Koninkrijk Polen in de 10e eeuw tot de oprichting van het Pools-Litouwse Gemenebest in 1569, werd Polen beschouwd als een van de meest diverse landen in Europa. Het werd de thuisbasis van een van 's werelds grootste en meest levendige Joodse gemeenschappen. De Joodse gemeenschap op het eigenlijke grondgebied van Oekraïne tijdens het Pools-Litouwse Gemenebest werd een van de grootste en belangrijkste etnische minderheidsgroepen in Oekraïne.

Hij leidde een opstand tegen het Gemenebest en zijn magnaten (1648–1654) die resulteerde in de oprichting van een onafhankelijke Oekraïense Kozakkenstaat. In 1654 sloot hij het Verdrag van Pereyaslav met de Russische tsaar en verbond hij de Kozakken Hetmanaat met het Tsardom van Rusland, waardoor centraal Oekraïne onder Russische controle kwam. Hij beschuldigde Joden van het assisteren van het Poolse koninkrijk, aangezien de eerstgenoemden vaak door hen als tollenaars werden gebruikt. Bohdan probeerde de Joden uit Oekraïne uit te roeien. Dus, volgens het verdrag van Zboriv was het alle Joodse mensen verboden om op het grondgebied te wonen dat gecontroleerd werd door Kozakkenrebellen. De Khmelnytsky-opstand leidde tot de dood van naar schatting 18.000-100.000 van de 40.000 tot 50.000 Joden die in het gebied woonden. 300 Joodse gemeenschappen zijn totaal verwoest. Wreedheidsverhalen over slachtoffers van bloedbaden die levend waren begraven, in stukken waren gehakt of gedwongen elkaar te doden, verspreidden zich door heel Europa en daarbuiten. Tussen 1648 en 1656 werden tienduizenden Joden - gezien het gebrek aan betrouwbare gegevens, is het onmogelijk om nauwkeurigere cijfers vast te stellen - gedood door de rebellen, en tot op de dag van vandaag wordt de Khmelnytsky-opstand door de Joden beschouwd als een van de meest traumatische gebeurtenissen in hun geschiedenis.

De Zaporozhian Kozakken onder leiding van Hetman Bohdan Khmelnytsky Opkomst van het Chassidisme De Kozakkenopstand heeft een diepe en blijvende indruk achtergelaten op het Joodse sociale en spirituele leven.

In deze tijd van mystiek en overdreven formeel rabbinisme kwamen de leringen van Israël ben Eliezer, bekend als de Baal Shem Tov, (1698-1760), die een diepgaand effect hadden op de Joden in Oost-Europa. Zijn discipelen onderwezen en moedigden een nieuwe vurige vorm van Jodendom aan, verwant aan Kabbalah, bekend als het Chassidisme. De opkomst van het Chassidisme had een grote invloed op de opkomst van het Haredi-Judaïsme, met een voortdurende invloed door de vele Chassidische dynastieën.

Russische Rijk en Oostenrijkse heerschappij De traditionele maatregelen om het Russische rijk vrij te houden van Joden werden belemmerd toen het belangrijkste grondgebied van het Pools-Litouwse Gemenebest werd geannexeerd tijdens de delingen van Polen. Tijdens de tweede (1793) en de derde (1795) deling werden grote populaties Joden overgenomen door het Russische rijk, en Catharina de Grote vestigde het "Pale of Settlement" in 1791, dat het Koninkrijk Polen en de Krim omvatte. Dit was na meerdere mislukte pogingen, vooral door tsarina Elisabeth I, om de Joden uit Rusland te verdrijven, tenzij ze zich bekeerden tot de Russische orthodoxie. De "Pale of Settlement" was een westelijke regio van het Russische rijk met verschillende grenzen die bestonden van 1791 tot 1917 waarin permanent verblijf door Joden was toegestaan ​​en daarna Joodse verblijf, permanent of tijdelijk, meestal verboden was.

De meeste Joden werden ook nog steeds uitgesloten van verblijf in een aantal steden in de Pale. Een paar Joden mochten buiten het gebied wonen, waaronder die met een universitaire opleiding, de adel, leden van de meest welvarende van de koopmansgilden en bepaalde ambachtslieden, sommige militairen en sommige met hen verbonden diensten, met inbegrip van hun families, en soms hun bedienden. De archaïsche Engelse term pale is afgeleid van het Latijnse woord palus, een paal, uitgebreid om het gebied aan te duiden dat wordt omsloten door een hek of grens. Het leven in de Pale was voor velen economisch somber. De meeste mensen vertrouwden op kleine bedrijfjes of ambachtelijk werk dat niet genoeg was om het aantal inwoners te onderhouden, wat resulteerde in emigratie, vooral aan het einde van de 19e eeuw. Toch ontwikkelde de Joodse cultuur, vooral in het Jiddisch, zich in de sjtetls (kleine steden), en de intellectuele cultuur ontwikkelde zich in de yeshivot (religieuze scholen) en werd ook naar het buitenland overgebracht.

Sjtetl Het Russische rijk was tijdens het bestaan ​​van de Pale overwegend orthodox-Christelijk, in tegenstelling tot het gebied in de Pale met zijn grote minderheden van Joodse, rooms-Katholieke en tot halverwege de 19e eeuw oosters-Katholieke bevolking.


Het einde van de handhaving en de formele afbakening van de Pale viel samen met het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 en uiteindelijk met de val van het Russische rijk in de februari- en oktoberrevoluties van 1917. Odessa pogroms Odessa werd in de 19e eeuw de thuisbasis van een grote Joodse gemeenschap, en in 1897 werd geschat dat de Joden zo'n 37% van de bevolking uitmaakten.

~1821 pogrom

De pogrom van 1821, gepleegd door etnische Grieken in plaats van Russen, wordt in sommige bronnen genoemd als de eerste pogrom in de moderne tijd in Rusland: in Odessa waren Grieken en Joden twee rivaliserende etnische en economische gemeenschappen, die naast elkaar leefden. De eerste pogrom in Odessa, in 1821, hield verband met het uitbreken van de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog, waarbij de Joden werden beschuldigd van sympathie met de Ottomaanse autoriteiten en van het helpen van de Turken bij het doden van de Griekse patriarch van Constantinopel, Gregorius V, terwijl zij zijn lijk door de straten sleepten en uiteindelijk in de Bosporus gooiden.


~1859 pogrom

De gemeenschap ontsnapte niet aan de verschrikkingen van deze pogrom. Dit was in werkelijkheid geen Russische maar een Griekse pogrom; want de leiders en bijna alle deelnemers waren Griekse matrozen van schepen in de haven, en lokale Grieken die zich bij hen voegden. De pogrom deed zich voor op het Christelijk Pasen.


~1871 pogrom

Maar na 1871 namen de pogroms in Odessa een vorm aan die meer typerend was voor de rest van het Russische rijk: "Hoewel de pogrom van 1871 gedeeltelijk werd veroorzaakt door een gerucht dat Joden de kerk van de Griekse gemeenschap hadden vernield, namen veel niet-Grieken deel aan Russische wrok en vijandigheid jegens Joden kwam naar voren in de pogrom van 1871 toen Russen zich bij de Grieken voegden in aanvallen op Joden.

De pogrom van 1871 wordt gezien als een keerpunt in de Russisch-Joodse geschiedenis: "De pogrom in Odessa bracht sommige Joodse publicisten, geïllustreerd door de schrijver Peretz Smolenskin, ertoe om het geloof in de mogelijkheid van Joodse integratie in de Christelijke samenleving in twijfel te trekken en op te roepen tot een groter bewustzijn van de Joodse nationale identiteit."


~1881-1906 periode

In de periode na 1871 werden pogroms vaak gepleegd met stilzwijgende goedkeuring van de tsaristische autoriteiten. Er zijn aanwijzingen dat tijdens de pogrom van 1905 het leger de menigte steunde: de bolsjewiek Piatnitsky die destijds in Odessa was, herinnert zich wat er gebeurde:" Daar zag ik het volgende tafereel: een bende jonge mannen, tussen de 20 en 25 jaar oud, onder wie politieagenten in burger en leden van de geheime politie van het Russische Rijk, die iedereen die op een Jood leek - mannen, vrouwen en kinderen - oppakten, hen naakt uitkleedden en meedogenloos sloeg... We organiseerden onmiddellijk een groep revolutionairen gewapend met revolvers. .. we renden naar hen toe en schoten op hen. Ze renden weg. Maar plotseling verscheen er tussen ons en de pogromisten een stevige muur van soldaten, tot de tanden bewapend en tegenover ons. We trokken ons terug. De soldaten gingen weg, en de pogromisten kwam weer naar buiten. Dit is een paar keer gebeurd. Het werd ons duidelijk dat de pogromisten samen handelden met het leger."


~1905 Pogrom

De 1905 Pogrom van Odessa was de ergste anti-Joodse pogrom in de geschiedenis van Odessa.

Lichamen van Joden gedood in een pogrom van 22 oktober 1905 in Odessa op de begraafplaats Tussen 18 en 22 oktober 1905 hebben etnische Russen, Oekraïners en Grieken meer dan 400 Joden vermoord en meer dan 1600 Joodse eigendommen beschadigd of vernietigd.


Politiek activisme en emigratie Personen van Joodse afkomst waren oververtegenwoordigd in de leiding van de Russische revolutionairen. De meesten van hen stonden echter vijandig tegenover de traditionele Joodse cultuur en Joodse politieke partijen, en waren loyaal aan het atheïsme en het proletarische internationalisme van de Communistische Partij, en zetten zich in om elk teken van "Joods cultureel particularisme" uit te roeien. Contrarevolutionaire groepen, waaronder de Zwarte Honderden, verzetten zich tegen de revolutie met gewelddadige aanvallen op socialisten en pogroms tegen Joden. Er was ook een terugslag van de conservatieve elementen van de samenleving, met name in krampachtige anti-Joodse aanvallen, ongeveer vijfhonderd werden op één dag gedood in Odessa. Nicolaas II van Rusland beweerde zelf dat 90% van de revolutionairen Joden waren.

Vroege 20e eeuw Aan het begin van de 20e eeuw bleven anti-Joodse pogroms plaatsvinden in steden en dorpen in het Russische rijk, zoals Kishinev, Kiev, Odessa en vele anderen.

Talloze Joodse zelfverdedigingsgroepen werden georganiseerd om het uitbreken van pogroms te voorkomen, waarvan de meest beruchte was onder leiding van Mishka Yaponchik in Odessa. In 1905 brak een reeks pogroms uit op hetzelfde moment als de revolutie tegen de regering van Nicolaas II. De belangrijkste organisatoren van de pogroms waren de leden van de Unie van het Russische Volk (algemeen bekend als de "Zwarte Honderden"). Van 1911 tot 1913 werd de antisemitische strekking van de periode gekenmerkt door een aantal bloedsmaadzaken (beschuldigingen van Joden die Christenen vermoordden voor rituele doeleinden). Een van de meest bekende was het 2-jarige proces tegen Menahem Beilis (zie foto hieronder), die werd beschuldigd van de moord op een Christelijke jongen.

Het proces werd door de autoriteiten getoond om de trouweloosheid van de Joodse bevolking te illustreren. Van maart tot mei 1915 verdreef de regering, in het aangezicht van het Duitse leger, duizenden Joden uit de grensgebieden van het rijk, die samenvallen met de Pale of Settlement.

De nasleep van de Eerste Wereldoorlog Tijdens de Russische Revolutie van 1917 en de daaropvolgende Russische Burgeroorlog werden in deze periode naar schatting 70.000 tot 250.000 Joodse burgers gedood bij de gruweldaden in het voormalige Russische Rijk. Op het grondgebied van het moderne Oekraïne stierven naar schatting 31.071 in 1918-1920. Oekraïense Volksrepubliek Tijdens de oprichting van de Oekraïense Volksrepubliek (1917-1921) werden op Oekraïens grondgebied nog steeds pogroms gepleegd.

De Pogrom-slachtoffers 1917-1921 - Video met leeftijdsbeperking Tussen 1918 en 1921 werden meer dan 1.000 anti-Joodse rellen en militaire acties - die beide gewoonlijk pogroms werden genoemd - gedocumenteerd in ongeveer 500 verschillende locaties in wat nu Oekraïne is. Alleen al in Oekraïne werd het aantal burgerslachtoffers dat tijdens deze periode werd vermoord, geschat op 35.000 tot 50.000. Na 1991 vrijgegeven archieven leveren het bewijs van een hoger aantal; in de periode van 1918 tot 1921 zijn volgens onvolledige gegevens in Oekraïne in de pogroms minstens 100.000 Joden vermoord.

In de Oekraïense Volksrepubliek was Jiddisch een officiële taal, terwijl alle regeringsposten en -instellingen Joodse leden hadden. Er werd een ministerie voor Joodse Zaken opgericht (het was de eerste moderne staat die dit deed). Alle rechten van de Joodse cultuur waren gegarandeerd. Alle Joodse partijen onthielden zich van stemming of stemden tegen de Vierde Universele van de Tsentralna Rada (=Centrale Raad of Centrale Sovjet) van 25 januari 1918, die tot doel had de banden met het bolsjewistische Rusland te verbreken en een soevereine Oekraïense staat uit te roepen, aangezien alle Joodse partijen sterk tegen de Oekraïense onafhankelijkheid waren.


De Oekraïense Volksrepubliek vaardigde wel bevelen uit om pogroms te veroordelen en probeerde ze te onderzoeken. Maar het ontbrak de autoriteit om het geweld te stoppen. In de laatste maanden van haar bestaan ​​ontbrak het aan macht om sociale stabiliteit te creëren. Tussen april en december 1918 bestond de Oekraïense Volksrepubliek niet en werd omvergeworpen door de Oekraïense staat Pavlo Skoropadsky, die het experiment in Joodse autonomie beëindigde.

Voorlopige Regering van Rusland en Sovjets De revolutie van februari 1917 bracht een liberale Voorlopige Regering aan de macht in het Russische rijk. Op 21 maart/3 april schafte de regering alle "discriminatie op grond van etnisch, religieuze of sociale gronden" af. De Pale werd officieel afgeschaft. De opheffing van de beperkingen op de geografische mobiliteit en onderwijsmogelijkheden van Joden leidde tot een migratie naar de grote steden van het land. Een week na de bolsjewistische revolutie van 25 oktober / 7 november 1917 riep de nieuwe regering de "Verklaring van de Rechten van de Volkeren [Naties] van Rusland uit", waarbij alle nationaliteiten het recht op gelijkheid, zelfbeschikking en afscheiding werden beloofd. Joden werden niet specifiek genoemd in de verklaring, wat de mening van Lenin weerspiegelt dat Joden geen natie vormden. In 1918 vaardigde de RSFSR-Raad van Ministers een decreet uit met de titel "Over de scheiding van kerk en staat en school van kerk", waarbij religieuze gemeenschappen de status van rechtspersonen, het recht op eigendom en het recht om contracten aan te gaan worden ontnomen. Het decreet nationaliseerde de eigendommen van religieuze gemeenschappen en verbood hun beoordeling van religieus onderwijs. Als gevolg hiervan kon religie alleen privé worden onderwezen of bestudeerd. Op 1 februari 1918 werd het Commissariaat voor Joodse Nationale Zaken opgericht als onderafdeling van het Commissariaat voor Nationaliteitszaken. Het kreeg de opdracht om de "dictatuur van het proletariaat in de Joodse straten" te vestigen en de Joodse massa's naar het regime te trekken, terwijl ze lokale en centrale instellingen adviseerde over Joodse kwesties. Van het commissariaat werd ook verwacht dat het de invloed van Zionistische en Joods-socialistische partijen zou bestrijden. Op 27 juli 1918 vaardigde de Raad van Volkscommissarissen een decreet uit waarin staat dat antisemitisme "dodelijk is voor de zaak van de ... revolutie". Pogroms werden officieel verboden. Op 20 oktober 1918 werd de Joodse afdeling van de CPSU (Yevsektsia= de Joodse sectie van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie) opgericht voor de Joodse leden van de partij; haar doelen waren vergelijkbaar met die van het Joodse Commissariaat.

Pogroms in het westen van Oekraïne De pogroms die in januari 1919 in de noordwestelijke provincie Wolhynië uitbraken, verspreidden zich in februari en maart naar de steden en dorpen van vele andere regio's van Oekraïne. Na Sarny was het de beurt aan Ovruch, ten noordwesten van Kiev. In Tetiev werden op 25 maart ongeveer 4.000 Joden vermoord, de helft in een synagoge die in brand was gestoken door Kozakkentroepen onder leiding van kolonels Kurovsky, Cherkowsy en Shliatoshenko. In Dubovo (17 juni) werden 800 Joden aan de lopende band onthoofd. Volgens David A. Chapin was de stad Proskurov (nu Chmelnitsky), nabij de stad Sudilkov, "de plaats van de ergste gruweldaden die deze eeuw voor de nazi's tegen de Joden werden gepleegd." Pogroms in Podolië De Proskuriv-pogrom vond plaats op 15 februari 1919 in de stad Proskurov tijdens de Oekrïense onafhankelijkheids- oorlog, die werd geïnitieerd door Otaman Ivan Semesenko (1894-1920).

Het bloedbad werd uitgevoerd door soldaten van de Oekraïense Volksrepubliek (UPR) van Ivan Samosenko. Ze kregen de opdracht om de munitie in het proces te redden en alleen lansen en bajonetten te gebruiken.

In slechts drie en een half uur werden minstens 1.500 Joden vermoord, tot 1.700 volgens andere schattingen, en meer dan 1.000 gewonden, waaronder vrouwen, kinderen en ouderen. Een getuige die over het geweld schreef, zei: "Het is onmogelijk om je voor te stellen wat hier op zaterdag 15 februari 1919 is gebeurd. Dit was geen pogrom. Het was als de Armeense slachting." Volgens historici Yonah Alexander en Kenneth Myers marcheerden de soldaten het centrum van de stad binnen, begeleid door een militaire bende en onder het motto: "Dood de Joden en red de Oekraïne."

Het bloedbad was misschien wel de bloedigste van de Russische burgeroorlog, en het maakte deel uit van een veel grotere golf van antisemitisch geweld in Oekraïne tussen 1917 en 1921: soldaten die de Oekraïense Volksrepubliek dienden, het ‘witte’ Russische vrijwilligersleger, onafhankelijke krijgsheren, bandieten en, in mindere mate, heeft het Rode Leger tienduizenden Joden vermoord, verkracht, aangevallen, verminkt en onteigend.

Het leger van de Oekraïense Volksrepubliek was misschien wel de ergste dader. De UPR had in januari 1918 de onafhankelijkheid van Rusland uitgeroepen en werd het middelpunt van het verlangen van veel nationaal bewuste Oekraïners naar bevrijding.


Volgens het meest betrouwbare statistische onderzoek waren zijn troepen echter verantwoordelijk voor ongeveer twee vijfde van alle pogroms en de helft van de totale doden.


Een paar dagen later was de vertegenwoordiger van het Rode Kruis in Proskuriv getuige van Semosenko's mondelinge rapport aan Symon Petliura. Hij was een Oekraïens publicist, schrijver, journalist, politicus en staatsman. Tijdens de Russische Burgeroorlog, van 1918 tot 1920, stond hij aan het hoofd van de onafhankelijke Oekraïense Republiek (UPR).

Symon Petliura (foto hierboven) was van Kozakse herkomst. Helaas heeft UPR-hoofd Symon Petliura Otaman Ivan Semesenko niet gestraft voor de massamoord op Joden. Semesenko werd begin 1920 neergeschoten omdat hij de bevelen van Petliura niet opvolgde. Een lokale Oekraïense publieke figuur, Trokhym Fedorovych Verkhola (1883-1922), een Oekraïense sociaal-democraat, leraar, kunstenaar en pedagoog, kwam in opstand tegen deze massamoord op burgers.


Na de revolutie van 1917 werd hij gekozen als plaatsvervanger van de gemeente-raad, het hoofd van de Prosvita-vereniging [Verlichting] en als vertegen-woordiger in de grondwetgevende vergadering van Rusland. Verkhola nam deel aan de oorsprong van de Oekraïense nationale opwekking in Proskuriv. Enige tijd was hij zelfs de burgemeester van de stad. Verkhola had jarenlang goede betrekkingen met de plaatselijke Joodse gemeenschap. Er was een charmante episode in maart 1917 toen hij de eerste Oekraïense openbare demonstratie in Proskuriv aan het voorbereiden was na de omverwerping van het tsarisme. De voorbereiding van de demonstratie was op een zaterdag en alle winkels van de stad waren gesloten voor de Sjabbat, maar Verkhola kwam overeen met de lokale Joden om gele en blauwe stof te ontvangen voor het naaien van Oekraïense vlaggen. Tijdens de heerschappij van Hetman Pavlo Skoropadsky werd hij gearresteerd door de Oostenrijks-Hongaarse militaire autoriteiten en naar de recht-bank in Lviv gestuurd. Na de omverwerping van hetman (=Hetman van Oekraïne is een voormalig historisch overheidskantoor en een politieke instelling van Oekraïne dat gelijk staat aan een staatshoofd of een monarch) en het aan de macht komen van Symon Petliura, keerde Verkhola op 12 februari 1919 terug naar Proskuriv, drie dagen voor de pogrom.

Toen Verkhola hoorde over het bloedbad van Joden, ging hij de straten van de stad in en zag de afgeslachte slachtoffers in de buurt van vele gebouwen. Verkhola begon dringend medicijnen voor de gewonden te verzamelen bij apotheken in de hele stad. De volgende ochtend, op 16 februari, belegde Verkhola een spoedverga-dering van de gemeenteraad, die werd bijgewoond door Otaman Semesenko en zijn assistent, de militaire commandant Kiverchuk. Net buiten het gebouw van het stadhuis zag hij Kozakken een Jood vermoorden. Verkhola eiste een onmiddellijke stopzetting van het bloedbad in Proskuriv en beval Semesenko's soldaten terug te keren uit de naburige stad Felshtin, waar ze werden uitgezonden voor een nieuwe massamoord op Joden. Verkhola verklaarde recht in de ogen van de commandant van de moordenaars: “Wat ben je aan het doen, Otaman?! Je bent geen Oekraïense of Oekraïense Kozak!” Verkhola eiste een stopzetting van de pogrom "ter wille van de eer van Oekraïne". Semesenko ontkende het feit van het bloedbad. Hij zei: "Ik heb de uitroeiing van de bolsjewieken bevolen, en als er onder de Joden oude mannen, vrouwen en kinderen zijn die bolsjewieken zijn, dan is het hun schuld, niet de mijne". Otaman Semesenko arresteerde Verkhola en wilde hem doodschieten, maar de Oekraïense afgevaardigde werd op verzoek van lokale Oekraïense politici vrijgelaten. Het is interessant om op te merken dat de pogrom in Proskuriv werd stopgezet nadat de Oekraïense activisten van de stad een dringend telegram stuurden naar Yevhen Konovalets, de korpscommandant van het Oekraïense leger (foto hieronder).

De toekomstige maker van de OUN [Organisatie van Oekraïense Nationalisten] beval Otaman Semesenko onmiddellijk om het bloedbad te stoppen. Trokhym Verkhola bleef een Oekraïense publieke figuur in Proskuriv in 1919-1920. De Joden hebben altijd met dankbaarheid herinnerd dat Verkhola de slachtoffers van de pogrom hielp en de Joden verdedigde. Op de vlucht voor de bolsjewieken vluchtte Verkhola in 1921 naar Lviv. Lokale Joden hielpen hem financieel, maar Trokhym was al ernstig ziek van tuberculose. Hij stierf in 1922 in Lviv op 39-jarige leeftijd. Verkhola wordt herinnerd in memoires van de Oekraïense activiste Natalia Doroshenko-Savchenko (1888-1974). Van 1913-17 woonde ze in Proskuriv en samen met Trohym Verkhola nam ze actief deel aan het Oekraïense nationale leven. In 1921 verhuisde ze naar Lviv, waar ze vóór 1939 bibliothecaris was bij de Prosvita Society. Later emigreerde zij met haar familie naar de Verenigde Staten. Haar memoires werden gepubliceerd in Svoboda [Freedom] (New York, 25.12.1955) en waren getiteld "The Beginning of the National Revolution in Proskurivshchyna." "T. Verkhola werd de ziel van de Gemeenschap. Hij was een man van onuitputtelijke energie, uiterst mobiel, en bovenal volledig toegewijd aan de zaak die voorhanden was. Hij was ook een uitstekend kunstenaar - een schilder. Bovendien genoot hij populariteit onder de boeren van Proskurivshchyna, omdat hij zelf van de boeren van Satanov kwam. Hij stond in hoog aanzien bij de Joodse gemeenschap. Overigens, toen later, in 1919, een Joodse pogrom uitbrak in Proskuriv, heeft Verkhola veel bijgedragen om de situatie te kalmeren. Dankbare Joden hielpen hem toen hij emigreerde naar Lviv, toen hij al zwaar ziek was." De naam Trokhym Verkhola staat vermeld op een Joods herdenkingsmonument op een massagraf, voor de slachtoffers van de pogrom in Proskurov, nu Khmelnitskiy, Oekraïne. (foto hieronder)

De Kievse rabbijn Moshe Reuven Azman, momenteel een van de opperrabbijnen van Oekraïne, hield een herdenkingsgebed bij dit monument.

De stad Proskuriv werd in 1954 tijdens het Stalinistische tijdperk omgedoopt tot Khmelnytskyi, ondanks het feit dat Bohdan Khmelnytsky daar zelf al in de 17e eeuw een verschrikkelijke pogrom tegen de Joden pleegde. De reeks Joodse pogroms op verschillende plaatsen in Oekraïne culmineerde in de Kiev-pogroms van 1919 tussen juni en oktober van dat jaar. Op 14 oktober 2017, de onlangs opgerichte Dag van de Verdediger van Oekraïne, richtte het gemeentebestuur van de stad Vinnytsia, in west-centraal Oekraïne, een standbeeld op voor Symon Petliura. Dit zorgde voor consternatie onder veel Joden in Oekraïne en in het buitenland, niet in de laatste plaats omdat het beeld in Ierusalymka stond, de historische Joodse wijk van Vinnytsia. Maar het voorzag het Kremlin ook van verdere munitie om Oekraïne in diskrediet te brengen als bolwerk van fascisme en antisemitisme. “Petliura was een man met nazi-opvattingen”, reageerde Vladimir Poetin destijds, “een antisemiet die Joden afslachtte in tijden van oorlog.”

De Kiev-pogroms In 1919 waren er een reeks anti-Joodse pogroms op verschillende plaatsen rond Kiev, uitgevoerd door troepen van het Witte Vrijwilligersleger. Het Witte Vrijwilligersleger was een contrarevolutionair leger in Zuid-Rusland tijdens de Russische Burgeroorlog. Het leger bestond van 1918 tot 1920.

Het leger was onderdeel van het samenwerkingsverband dat bekend stond als het Witte Leger.

-Zhytomyr, 7-10 januari 1919: 15 Joodse jongelui werden gedood toen ze de lokale Joodse populatie kwamen verdedigen, en de Christelijke student Nicholas Blinov, die hen ook probeerde te verdedigen, verloor eveneens het leven. Tien jonge Joden uit het nabijgelegen Chudnov werden ook gedood terwijl ze op weg waren om de Joden van Zhytomyr te helpen.

-Zhytomyr, 22-25 Maart 1919: volgens getuigen waren er 317 doden. Lokale Christelijke buren hebben een aantal Joden verborgen in hun huizen. -Zhytomyr, 7-8 mei 1919: het deel van de stad dat bekend staat als "Podol" werd verwoest en 20 Joden werden gedood. -Skvyra, 23 juni 1919: een pogrom waarbij 45 Joden werden afgeslacht, velen ernstig gewond raakten en 35 Joodse vrouwen werden verkracht door opstandelingen van het leger. -Justingrad, augustus 1919: Waar een pogrom zich een weg baande door de sjtetl met een onbepaald aantal vermoorde Joodse mannen en verkrachte Joodse vrouwen. -District Ivankiv, 18-20 oktober 1919: in de pogrom die werd uitgevoerd door troepen van het Kozakken- en Vrijwilligers-leger, werden 14 Joden afgeslacht, 9 gewond en 15 Joodse vrouwen en meisjes verkracht door eenheden in drie dagen van bloedbad.

Bolsjewieken/USSR consolidering van de macht In juli 1919 ontbond het Centraal Joods Commissariaat de kehillot (Joodse Gemeenteraden). De kehillot had een aantal sociale diensten verleend aan de Joodse gemeenschap. In 1921 emigreerden veel Joden in de nieuw gevormde USSR naar Polen, omdat ze door een vredesverdrag in Riga het recht hadden om het land te kiezen dat hun voorkeur had. Enkele honderdduizenden sloten zich aan bij de toch al talrijke Joodse minderheid van de Tweede Poolse Republiek. Op 31 januari 1924 werd het Commissariaat voor Nationaliteitenzaken ontbonden. Op 29 augustus 1924 werd een officiële instantie voor Joodse hervestiging opgericht, de Commissie voor de Vestiging van Joodse Arbeiders op het Land (KOMZET). KOMZET bestudeerde, beheerde en financierde projecten voor Joodse hervestiging in plattelandsgebieden. Een openbare organisatie, de Vereniging voor de Landbouworgani-satie van Joden uit de Arbeidersklasse in de USSR (OZET), werd in januari 1925 opgericht om kolonisten te helpen rekrute-ren en het kolonisatiewerk van KOMZET te ondersteunen. De eerste jaren moedigde de regering Joodse nederzettingen aan, met name in Oekraïne. De steun voor het project nam het volgende decennium af. In 1938 werd OZET ontbonden, na jaren van afnemende activiteit. De Sovjets richtten drie Joodse nationale raions op in Oekraïne en twee op de Krim - nationale raions bezetten het 3e niveau van het Sovjetsysteem, maar werden allemaal ontbonden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De steden met de grootste populaties Joden in 1926 waren Odessa, 154.000 of 36,5% van de totale bevolking; Kiev, 140.500 of 27,3%; Charkov, 81.500 of 19,5%; en Dnipropetrovsk, 62.000 of 26,7%. In 1931 telde de Joodse bevolking van Lviv 98.000 of 31,9%, en in Chernivtsi 42.600 of 37,9%. Op 8 april 1929 codificeerde de nieuwe wet op religieuze verenigingen alle eerdere religieuze wetgeving. Alle bijeenkomsten van religieuze verenigingen moesten vooraf worden goedgekeurd; lijsten van leden van religieuze verenigingen moesten worden verstrekt aan de autoriteiten. In 1930 werd de Yevsektsia ontbonden en was er nu geen centrale Sovjet-Joodse organisatie. Hoewel het lichaam had gediend om het Joodse religieuze leven te ondermijnen, leidde de ontbinding ervan ook tot de desintegratie van het Joodse seculiere leven; Joodse culturele en educatieve organisaties verdwenen geleidelijk. Toen de Sovjetregering in 1933 het gebruik van interne paspoorten opnieuw invoerde, werd 'Joods' voor deze doeleinden als een etniciteit beschouwd. De Sovjet-hongersnood van 1932-1933 trof de Joodse bevolking in Oekraïne erg hard (zie foto beneden) en leidde tot een migratie van de sjtetls naar de overvolle steden.

Toen de Sovjetregering grondgebied annexeerde van Polen, Roemenië (beide zouden na de Tweede Wereldoorlog in de Oekraïense SSR worden opgenomen) en de Baltische staten, werden ongeveer twee miljoen Joden Sovjetburgers. Beperkingen op Joden die in de voorheen onafhankelijke landen hadden bestaan, werden nu opgeheven. Tegelijkertijd werden Joodse organisaties in de nieuw verworven gebieden gesloten en werden hun leiders gearresteerd en verbannen. Ongeveer 250.000 Joden ontsnapten of werden geëvacueerd uit de geannexeerde gebieden naar het Sovjetbinnenland voorafgaand aan de nazi-invasie.

Joodse nederzetting op de Krim

In 1921 werd de Krim een ​​autonome republiek. In 1923 nam het Centraal Comité van de All-Union een motie aan om een ​​groot deel van de Joodse bevolking van Oekraïense en Wit-Russische steden te hervestigen naar de Krim, 570.400 families.

oodse boeren van een Krim-collectief vieren de eerste steenlegging voor een nieuwe school in 1927 Het plan om Joodse families verder te hervestigen werd opnieuw bevestigd door het Centraal Comité van de USSR op 15 juli 1926, waarbij 124 miljoen roebel aan de taak werd toegewezen en ook 67 miljoen uit buitenlandse bronnen werd ontvangen. Het Sovjet-initiatief van Joodse vestiging op de Krim werd tegengewerkt door Symon Petliura, die het als een provocatie beschouwde. Deze gedachtegang werd gesteund door Arnold Margolin (=was een Oekraïense diplomaat, advocaat, actief deelnemer in de Oekraïense en Joodse gemeenschap en politieke zaken; advocaat die wereldberoemd werd als de raadsman van Menahem Beilis in het beruchte proces van Joodse bloedlaster in Kiev van 1911 tot 1913. Hij was een rechter van het Hooggerechtshof van Oekraïne, staatssecretaris van Oekraïne en een lid van de Oekraïense delegatie naar de Vredesconferentie van Versailles tussen 1918 en 1919) die stelde dat het gevaarlijk zou zijn om daar Joodse kolonies te stichten. De Sovjets probeerden tweemaal de Joodse autonomie op de Krim te vestigen; eenmaal, in de jaren twintig, met de steun van het Amerikaans-Joodse Joint Distribution Committee, en ten tweede, in 1944, door het Joods Antifascistisch Comité.

Tweede Wereldoorlog De totale burgerverliezen tijdens de oorlog en de Duitse bezetting in Oekraïne worden geschat op zeven miljoen, waaronder bijna 1,5 miljoen Oekraïense Joden waarvan bijna 80 procent van hen werd doodgeschoten door de Einsatzgruppen en door lokale Oekraïense supporters in verschillende regio's van Oekraïne.

Babi Yar: Tijdens de eerste week van de Duitse bezetting van Kiev waren er twee grote explosies. Deze explosies verwoestten het Duitse hoofdkwartier en gebieden rond de hoofdstraat van het stadscentrum (Khreshchatyk Street). Bij de explosies kwamen een groot aantal Duitse soldaten en functionarissen om het leven. Hoewel de explosies werden veroorzaakt door mijnen die waren achtergelaten door terugtrekkende Sovjet-soldaten en -functionarissen, gebruikten de Duitsers de sabotage als voorwendsel om de Joden te vermoorden die nog in Kiev waren.

Mogelijk het grootste tweedaagse bloedbad tijdens de Holocaust. Syrets concentratiekamp was ook gevestigd in het gebied. Bloedbaden vonden plaats in Babi Yar van 29 september 1941 tot 6 november 1943, toen Sovjettroepen Kiev bezetten. Babi Yar of Babyn Yar is een ravijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev en een plaats van bloedbaden die zijn uitgevoerd door de troepen van nazi-Duitsland tijdens hun campagne tegen de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog. De eerste en best gedocumenteerde slachting vond plaats op 29-30 september 1941, waarbij 33.771 Joden vermoord zijn.

Portret van de vijfjarige Mania Halef, een Joods kind, die later werd vermoord tijdens de massa-executie in Babi Yar.

Andere Joodse slachtoffers van de Babi Yar moordpartij

De slachtoffers werden naar de plek geroepen, gedwongen zich uit te kleden en vervolgens gedwongen het ravijn in te gaan. Sonderkommando 4a, een speciaal detachement van Einsatzgruppe C onder SS-Standartenführer Paul Blobel, schoot ze in kleine groepen neer. Het was een val – en velen wisten het. De Oekraïense ingenieur Fedir Phido vertelde over het verdriet van de Joden op weg naar Babi Yar, zoals geciteerd door de Nederlandse historicus Karel Berkhoff in zijn boek 'Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule': “Vele duizenden mensen, voornamelijk oude – maar ook mensen van middelbare leeftijd ontbraken niet – trokken richting Babi Yar. En de kinderen - mijn God, er waren zoveel kinderen! Dit alles was ontroerend, beladen met bagage en kinderen. Hier en daar werden oude en zieke mensen die niet de kracht hadden om zelf te bewegen, zonder enige hulp op karren gedragen, waarschijnlijk door zonen of dochters. Sommigen huilen, anderen troosten. De meesten bewogen zich op een egoïstische manier, in stilte en met een gedoemde blik. Het was een verschrikkelijk gezicht."


Ze werden allemaal naar Babi Yar gebracht, wat in het Oekraïens 'grootmoeders ravijn' of 'ravijn van een oude vrouw' betekent. De Sovjet-NKVD had deze plek al gebruikt om bloedbaden uit te voeren – het bood een afgelegen schietbaan nabij het grote bevolkingscentrum van Kiev.


"Er was een heel proces dat begon op de plaats waar de mensen zich moesten verzamelen", vertelde Boris Czerny, een professor in Russische literatuur en cultuur aan de Universiteit van Caen en een specialist in de geschiedenis van de Joden in Oost-Europa. “Mensen werden gevraagd om hun meest dierbare bezittingen mee te nemen, dan moesten ze op een bepaalde plek hun identiteitsbewijs weggeven, dan moesten ze op een ander moment de bezittingen die ze meebrachten weggeven, en uiteindelijk was er een plek waar ze moesten zich uitkleden.”

"Eenmaal uitgekleed werden de Joden het ravijn in geleid dat ongeveer 150 meter lang en 30 meter breed en zeker 15 meter diep was... Toen ze de bodem van het ravijn bereikten, werden ze gegrepen door leden van de Schultpolizei en moesten ze gaan liggen op de Joden die al waren doodgeschoten. Dat ging allemaal heel snel. De lijken lagen letterlijk in lagen. Een politieschutter kwam langs en schoot elke Jood in de nek met een machinepistool ... Ik zag deze scherpschutter op lagen lijken staan ​​en de een na de ander schieten ... De scherpschutter liep over de lichamen van de geëxecuteerde Joden naar de volgende Jood die ondertussen ging liggen en schoot hem neer.

Op die dag heb ik misschien zo’n 150 tot 250 Joden doodgeschoten. De hele schietpartij verliep vlekkeloos. De Joden gaven zich over aan hun lot als schapen voor de slacht”, luidt de beschrijving van de slachting door SS'er met de naam Viktor Trill (zie foto beneden). “Ik zag een enorm gat dat eruitzag als een opgedroogde rivierbedding. Binnenin waren lagen van lichamen. De Joden moesten op de lichamen gaan liggen en werden in de nek geschoten.”

Historicus Abram Sachar geeft een beschrijving van de uitroeiing in Babi Yar: "De doorzeefde lichamen waren bedekt met een dunne laag aarde en de volgende groepen moesten eroverheen gaan liggen om op dezelfde manier te worden vermoord. Het uitvoeren van de moord op 33.771 mensen in een tijdsbestek van twee dagen kon niet garanderen dat alle slachtoffers waren overleden. Zo waren er enkelen die het overleefden en, hoewel zwaar gewond, erin slaagden onder de lijken uit te kruipen en een schuilplaats te zoeken." "Na de begrafenis ‘bewoog de aarde’ van de hulpeloze laatste strijd om het leven van de gewonden maar levend begraven in dit massagraf. Een week later sijpelde er nog steeds bloed uit deze macabere plek."


De bejaarde Olha Havrylivna – 12 jaar oud toen ze getuige was van de huiveringwekkende gruweldaad hier – herinnerde zich: ‘We zagen arrestaties, moorden, executies. Ze brachten ze naar de rand van een kuil en schoten ze neer. Maar je kon de put zien bewegen, want sommigen leefden nog.“

August Häffner, links, en Viktor Trill, twee van de daders van het bloedbad van Babi Yar

Het waren de leden van Einsatzgruppen C, samen met twee groepen van de Duitse Ordepolitie en troepen van de collaborerende Oekraïense Hulppolitie die de hele dag door - en de volgende dag 33.771 mensen hebben doodgeschoten.


Dit was niet de eerste aflevering in wat historici de 'Holocaust door kogels' noemen: een maand eerder ondergingen 23.600 Joden hetzelfde lot in Kamenets-Podolski, een Oekraïense stad nabij de Hongaarse grens.


De omvang van de slachting in Babi Yar - en het systematische karakter ervan - maakten het echter tot een keerpunt in de Holocaust.


Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een moordpartij met voorbedachten rade praktisch de hele Joodse bevolking van een grote Europese stad heeft uitgeroeid. Tussen 1941 en 1944 werden bijna 1,5 miljoen Oekraïense Joden vermoord. Bijna 80 procent van hen werd doodgeschoten.


Het besluit om alle Joden in Kiev te vermoorden werd genomen door de militaire gouverneur generaal-majoor Kurt Eberhard, de politiecommandant van Legergroep Zuid, SS-Obergruppen-führer Friedrich Jeckeln en de commandant van de Einsatz-gruppe C Otto Rasch.

Kurt Eberhard

Friedrich Jeckeln

Otto Rasch bij de processen van Neurenberg Sonderkommando 4a voerde als subeenheid van Einsatzgruppe C, samen met de hulp van de SD- en Ordepolitiebataljons met de Oekraïense Hulppolitie, gesteund door de Wehrmacht, de bevelen uit. Sonderkommando 4a en het 45e bataljon van de Duitse Ordepolitie voerden de beschietingen uit. Militairen van het 303e Bataljon van de Duitse Ordepolitie bewaakten op dat moment de buitenste omtrek van de executieplaats. Het bloedbad was de grootste massamoord onder auspiciën van het nazi-regime en zijn Oekraïense medewerkers tijdens de campagne tegen de Sovjet-Unie, en het wordt tot op dat moment "het grootste afzonderlijke bloedbad in de geschiedenis van de Holocaust" genoemd.

Het ravijn bij Babi Yar was twee jaar lang een moordplaats na het bloedbad van september 1941. Daar vermoordden Duitsers die in Kiev waren gestationeerd tienduizenden mensen, zowel Joden als niet-Joden. Andere groepen mensen die bij Baby Yar werden gedood waren onder meer: ​​patiënten van een plaatselijk psychiatrisch ziekenhuis, Roma (zigeuners), Sovjet-krijgsgevangenen en burgers.


De moorden bij het Babi Yar-ravijn gingen door tot de herfst van 1943, slechts een paar dagen voordat de Sovjets op 6 november Kiev heroverden.


Naar schatting zijn in Babi Yar zo'n 100.000 mensen, Joden en niet-Joden, vermoord. Toen het Rode Leger in augustus 1943 naderde, begonnen de Duitsers met een doofpotoperatie om te verbergen wat er in Babi Yar was gebeurd. Om dit te doen, gebruikten ze gevangenen die werden vastgehouden in het Syrets-concentratiekamp dat dicht bij het Babi Yar-ravijn ligt. Het Syrets-kamp werd in mei 1942 door de Duitsers gesticht. Het diende voor het interneren van Sovjet-krijgsgevangenen, partizanen en Joden die de massale acties van eind september 1941 hadden overleefd.


Om de massale schietpartijen bij Babi Yar te verdoezelen, gaven de Duitsers 321 gevangenen uit Syrets opdracht om de massagraven op te graven en de stoffelijke overschotten van slachtoffers te verbranden. Achttien gevangenen die ondergedoken waren, getuigden in november 1943 tegen de Sovjetautoriteiten over deze misdaden. In januari 1946 werden 15 leden van de Duitse politie in Kiev berecht voor de misdaden begaan in Babi Yar. Dina Pronicheva, een Joodse overlevende van het bloedbad van september, getuigde voor een Sovjetrechtbank.

In een van haar naoorlogse getuigenissen beschreef Pronicheva wat ze in Babi Yar zag: "Elke keer zag ik een nieuwe groep mannen en vrouwen, ouderen en kinderen die gedwongen werden hun kleren uit te trekken. Allen [van hen] werden naar een open kuil gebracht waar machinegeweren hen neerschoten. Toen werd er nog een groep gebracht…. Met mijn eigen ogen heb ik deze verschrikking gezien. Hoewel ik niet dicht bij de put stond, bereikten vreselijke kreten van paniekerige mensen en stille kinderstemmen die "Moeder, moeder..." riepen mij."


In 1947 werd Paul Blobel berecht voor het Amerikaanse militaire tribunaal in Neurenberg. Hij was de commandant van Sonderkommando 4a, de Einsatzgruppe-eenheid die verantwoordelijk was voor het bloedbad van Joden in Babi Yar in september 1941.

Blobel was een van de 24 beklaagden in het Einsatzgruppen-proces en pleitte onschuldig. Zijn verdediging voerde aan dat hij gewoon bevelen had opgevolgd. Niettemin werd Blobel schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. Hij werd op 8 juni 1951 in de gevangenis van Landsberg opgehangen.


In 1959 werd Erich Koch, die als Reichskommissar in Oekraïne had gediend, berecht en ter dood veroordeeld door een Poolse rechtbank voor misdaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Polen waren begaan.

Hij werd nooit berecht of veroordeeld voor zijn oorlogsmisdaden in bezet Oekraïne. Vanwege een slechte gezondheid werd de straf van Koch omgezet in levenslange gevangenisstraf. Hij stierf een natuurlijke dood in zijn gevangeniscel in de Barczewo-gevangenis in Polen op 12 november 1986.


Een paar jaar nadat de nazi's probeerden hun eigen sporen uit te wissen, probeerden de Sovjets het ravijn met modder te overstromen. Toen was er in de jaren zestig woede over plannen om daar een sportstadion te bouwen. De bouw van een tv-toren direct naast het monument in de jaren zeventig was een nieuwe poging was om "de herinnering aan de Holocaust te vernietigen". Ondanks vele inspanningen was er geen gedenkteken op de plaats totdat de Sovjets een monument installeerden in 1976.

De Joodse tragedie in Babi Yar werd minder benadrukt en de tekst op het monument verwees naar duizenden burgerslachtoffers zonder aan te geven dat de overgrote meerderheid van hen Joods was.


Terwijl de Sovjet-Unie uiteenviel in de nasleep van de onafhankelijkheidsverklaring van Oekraïne in augustus 1991, werd op 29 september, de 50e verjaardag van de massale schietpartij, een menora-vormig monument opgericht voor de Joodse slachtoffers van Babi Yar.


Het bloedbad van Babi Yar wordt alleen overtroffen door het bloedbad van Odessa waar later in 1941 meer dan 50.000 Joden vermoord werden in oktober 1941 (begaan door Duitse en Roemeense troepen), en door Aktion Erntefest van november 1943 in bezet Polen met 43.000 slachtoffers. Operatie Oogstfeest (Duits: Aktion Erntefest) was de moord op tot 43.000 Joden in de concentratiekampen Majdanek, Poniatowa en Trawniki door de SS, de Orde Politie-bataljons en de Oekraïense Sonderdienst op 3-4 november 1943. Slachtoffers van andere slachtingen op de plaats waren onder meer Sovjet-krijgsgevangenen, communisten, Oekraïense nationalisten en Roma. Naar schatting zijn tijdens de Duitse bezetting tussen de 100.000 en 150.000 mensen vermoord in Babi Yar.

De Lviv-pogroms

Het waren de opeenvolgende pogroms en massamoorden op Joden in juni en juli 1941 in de stad Lwów in Oost-Polen/West-Oekraïne (nu Lviv, Oekraïne). De Sovjet-Unie bezette Lvov in september 1939, volgens geheime bepalingen van het Duits-Russische pact. Duitsland viel op 22 juni 1941 de Sovjet-Unie binnen en bezette Lvov binnen een week. De Duitsers beweerden dat de Joodse bevolking van de stad de Sovjets had gesteund. Oekraïense bendes gingen tekeer tegen Joden. Ze hebben de vrouwen uitgekleed en sloegen Joodse vrouwen en mannen in de straten van Lvov. Oekraïense partizanen, gesteund door de Duitse autoriteiten, hebben tijdens deze pogrom ongeveer 4.000 Joden vermoord in Lwów. Amerikaanse troepen ontdekten deze 8 mm-beelden na de oorlog in SS-kazernes in Augsberg, Duitsland.

Een tot op haar ondergoed uitgeklede vrouw wordt achtervolgd door zowel een geüniformeerde jongen met een stok als een puber. De actie vindt plaats in de buurt van de Zamarstyniv-straatgevangenis [Lviv].

Een van de karakteristieke kenmerken van de pogrom was de mishandeling en vernedering van Joodse vrouwen. De scènes in de Zamarstyniv-straat werden gefotografeerd door een Duitse cameraploeg.

De slachtingen werden gepleegd door Oekraïense nationalisten, Duitse doodseskaders (Einsatzgruppen) en plaatselijke bevolking van 30 juni tot 2 juli en van 25 tot 29 juli, tijdens de Duitse invasie van de Sovjet-Unie. Duizenden Joden werden gedood, zowel bij de pogroms als bij de Einsatzgruppen-moorden.

Oekraïense nationalisten richtten zich in de eerste pogrom op Joden onder het voorwendsel van hun vermeende verantwoordelijkheid voor het bloedbad van gevangenen van de NKVD (=het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Sovjet-Unie) in Lviv, waarbij duizenden lijken achterbleven in drie Lviv-gevangenissen. De daaropvolgende slachtpartijen werden door de Duitsers geregisseerd in het kader van de Holocaust in Oost-Europa. De pogroms werden genegeerd of verdoezeld in de Oekraïense historische herinnering, te beginnen met de acties van de Oekraïense nationalist om zijn eigen record van anti-Joods geweld te zuiveren of te vergoelijken.

Het bloedbad in Odessa:

Dit was de massamoord op de Joodse bevolking van Odessa en omliggende steden in het Gouvernement Transnistrië in de herfst van 1941 en de winter van 1942, terwijl het onder Roemeense controle stond. Afhankelijk van de aanvaarde taakomschrijving en reikwijdte, verwijst het bloedbad in Odessa ofwel naar de gebeurtenissen van 22-24 oktober 1941, waarbij zo'n 25.000 tot 34.000 Joden werden doodgeschoten of verbrand, of naar de moord op meer dan 100.000 Oekraïense Joden in de stad en de gebieden tussen de rivieren Dnjestr en Bug, tijdens de Roemeense en Duitse bezetting die plaatsvond na het bloedbad.

Vanaf 2018 werd geschat dat tot 30.000 mensen, voornamelijk Oekraïense Joden, werden vermoord in het eigenlijke bloedbad, dat plaatsvond van 22 tot 23 oktober 1941. De belangrijkste daders waren Roemeense soldaten, Einsatzgruppe SS en lokale etnische Duitsers.

Naoorlogse situatie Oekraïne telde in 1959, 840.000 Joden, een daling van bijna 70% ten opzichte van 1941 (binnen de huidige grenzen van Oekraïne). De Joodse bevolking van Oekraïne daalde aanzienlijk tijdens de Koude Oorlog. In 1989 was de Joodse bevolking van Oekraïne slechts iets meer dan de helft van wat het dertig jaar eerder (in 1959) was. De overgrote meerderheid van de Joden die in 1989 in Oekraïne achterbleven, verlieten Oekraïne en verhuisden naar andere landen (meestal naar Israël) in de jaren negentig tijdens en na de ineenstorting van het communisme.

Onafhankelijk Oekraïne In 1989 telde een Sovjet-telling 487.000 Joden die in Oekraïne woonden. Hoewel de discriminatie door de staat vrijwel snel stopte na de Oekraïense onafhankelijkheid in 1991, werden Joden in de jaren negentig nog steeds gediscrimineerd in Oekraïne. Zo mochten Joden bepaalde onderwijsinstellingen niet bezoeken. Het antisemitisme is sindsdien afgenomen. Volgens het Europees Joods Congres zijn er vanaf 2014, 360.000-400.000 Joden in Oekraïne. In de jaren negentig emigreerden zo'n 266.300 Oekraïense Joden naar Israël als onderdeel van een golf van massale emigratie van Joden uit de voormalige Sovjet-Unie naar Israël in de jaren negentig. De Oekraïense volkstelling van 2001 telde 106.600 Joden die in Oekraïne woonden (het aantal Joden daalde ook als gevolg van een negatief geboortecijfer). Volgens de minister van Publieke Diplomatie en Diasporazaken van Israël waren er begin 2012, 250.000 Joden in Oekraïne, van wie de helft in Kiev. In november 2007 werden naar schatting 700 Torah-rollen die eerder in beslag waren genomen van Joodse gemeenschappen tijdens het communistische bewind van de Sovjet-Unie, door de staatsautoriteiten teruggegeven aan Joodse gemeenten in Oekraïne. Het Oekraïens Joods Comité werd in 2008 in Kiev opgericht met als doel de inspanningen van Joodse leiders in Oekraïne te concentreren op het oplossen van de strategische problemen van de gemeenschap en het aanpakken van maatschappelijk belangrijke kwesties. Het Comité verklaarde voornemens te hebben om een van 's werelds meest invloedrijke organisaties te worden die de rechten van Joden zou beschermen en "de belangrijkste en meest krachtige structuur ter bescherming van de mensenrechten in Oekraïne". Bij de Oekraïense parlementsverkiezingen van 2012 wonnen de All-Oekraïense Unie "Svoboda"** en politieke tegenstanders haar eerste zetels in het Oekraïense parlement, met 10,44% van de stemmen en de vierde meeste zetels van de nationale politieke partijen; Dit leidde tot bezorgdheid onder Joodse organisaties, zowel binnen als buiten Oekraïne, die "Svoboda" beschuldigden van openlijke nazi-sympathieën en antisemitisch zijn. Hieronder een video over de Svoboda partij van de BBC:

In mei 2013 noemde het Joods Wereldcongres de partij als neonazi. "Svoboda" zelf heeft ontkend antisemitisch te zijn. Antisemitische graffiti en geweld tegen Joden zijn nog steeds een probleem in Oekraïne. De Revolutie van de Waardigheid, ook bekend als de Maidan-revolutie, vond aansluitend op de Euromaidan-protesten plaats, in februari 2014, toen dodelijke confrontaties tussen demonstranten en binnenlandse troepen in de Oekraïense hoofdstad Kiev resulteerden in de afzetting van de gekozen president Viktor Janoekovitsj en de omverwerping van de Oekraïense regering. In november 2013 brak er een golf van grootschalige protesten uit als reactie op het plotselinge besluit van president Janoekovitsj om de associatieover-eenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne in heroverweging te nemen, terwijl in februari van dat jaar het Oekraïense parlement met een overweldigende meerderheid voor een overeenkomst met de Europese Unie had gestemd. In plaats daarvan neigde Janoekovitsj naar nauwere banden met Rusland, die Oekraïne onder druk zette om de EU-deal te weigeren, en lid te worden van de Euraziatische Economische Unie (EEU). De pro-westerse protesten duurden maanden en hun reikwijdte werd steeds groter, met oproepen tot het aftreden van Janoekovitsj en de regering van Mykola Azarov. De door het parlement ingevoerde repressieve anti-protestwetten wakkerden nog meer woede aan. De aanvankelijk vreedzame demonstraties werden steeds gewelddadiger en op 22 januari vielen er vier doden bij hevige confrontaties tussen betogers en de politie. Demonstranten bezetten overheidsgebouwen in het hele land. Een groot, gebarricadeerd protestkamp bezette het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Kiev. Medio februari werd een amnestie-overeenkomst gesloten met de demonstranten waarin hen en degenen die al eerder waren vastgezet, strafrechtelijke vervolging zou worden bespaard in ruil voor het verlaten van bezette gebouwen. De demonstranten ontruimden op 16 februari alle bezette gebouwen van de regionale staatsadministratie. Sinds de beëindiging van de Euromaidan-protesten in februari 2014 heeft de onrust het zuiden en oosten van Oekraïne in zijn greep gekregen, en dit escaleerde in april 2014 tot de aanhoudende oorlog in Donbas. Donbas is een historische, culturele en economische regio in het zuidoosten van Oekraïne. Delen van de Donbas vallen onder de controle van separatistische groepen als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog. In april 2014 werden folders uitgedeeld door drie gemaskerde mannen toen mensen een synagoge in Donetsk (de grootste stad in Donbas) verlieten. In de folder werden Joden opgeroepen zich te registreren om te voorkomen dat ze hun eigendom en burgerschap zouden verliezen, quote: "aangezien de leiders van de Joodse gemeenschap van Oekraïne de Banderite*** steunen en ​​vijandig tegenover de Orthodoxe Republiek Donetsk en haar burgers staan." Hoewel velen spreken van een hoax (betreffende het auteurschap van de traktaten) die internatio-nale proporties aannam, blijft het feit dat deze flyers werden verspreid onbetwist. Als gevolg van de groeiende Oekraïense onrust in 2014, bereikten Oekraïense Joden die alijah maakten vanuit Oekraïne in de eerste vier maanden van 2014, 142% meer dan in het voorgaande jaar. 800 mensen arriveerden in de periode januari-april in Israël en meer dan 200 schreven zich in voor mei 2014. Aan de andere kant beweerde opperrabbijn en Chabad-afgezant van Kiev, rabbijn Jonathan Markovitch, eind april 2014: "Vandaag kunt u naar Kiev, Dnipro of Odessa komen en lopen door de straten openlijk gekleed als een Jood, met niets om bang voor te zijn". In augustus 2014 meldde het Joodse Telegrafische Agentschap dat de Internationale Vereniging van Christenen en Joden chartervluchten organiseert om in september ten minste 150 Oekraïense Joden naar Israël te laten emigreren. Joodse organisaties in Oekraïne, evenals het Amerikaans-Joodse Joint Distribution Committee, het Joods Agentschap voor Israël en de Joodse gemeenschap van Dnipropetrovsk, hebben tijdelijke huizen en onderkomens geregeld voor honderden Joden die de oorlog ontvluchtten in Donbas in het oosten van Oekraïne. Honderden Joden zijn naar verluidt de steden Luhansk en Donetsk ontvlucht, en Rabbi Yechiel Eckstein verklaarde (in augustus 2014) dat meer Joden naar Israël kunnen vertrekken als de situatie in Oost-Oekraïne blijft verslechteren. In 2014 werden de Joden Ihor Kolomoyskyi en Volodymyr Groysman respectievelijk benoemd tot gouverneur van het gebied Dnipropetrovsk in Oekraïne en voorzitter van het parlement. Groysman werd in april 2016 premier van Oekraïne. Oekraïne koos zijn eerste Joodse president bij de presidentsverkiezingen van 2019, waar voormalig komiek en acteur van de tv-serie Dienaar van het Volk, Volodymyr Zelensky, van de zittende Petro Poroshenko won.

2022 Russische invasie van Oekraïne In februari 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, bleef de Israëlische ambassade op de shabbat open om de evacuatie van naar schatting 200.000 mensen voor te bereiden. In totaal kozen maar 97 Joden ervoor om Oekraïne te ontvluchten voor Israël! Daarnaast zijn 140 Joodse weeskinderen vanuit Oekraïne naar Roemenië en Moldavië gevlucht. 100 Joden vluchtten uit Oekraïne naar Wit-Rusland om uiteindelijk naar Israël te vertrekken. Op 2 maart 2022 meldde het Joods Agentschap voor Israël dat honderden Oekraïense Joodse oorlogsvluchtelingen die onderdak hadden in Polen, Roemenië en Moldavië de week daarop naar Israël zouden vertrekken. Op 13 maart 2022 gingen 600 Joden die uit Oekraïne vluchtten naar Israël, en op 21 maart 2022 was dat aantal 12.000. Per 7 april 2022 is het aantal Joden uit de Oekraïne dat naar Israël is gegaan naar verluidt 10.000.

Joodse gemeenschappen Vanaf 2012 had Oekraïne de op vier na grootste Joodse gemeenschap in Europa en de twaalfde grootste Joodse gemeenschap ter wereld, na Zuid-Afrika en vóór Mexico. De meerderheid van de Oekraïense Joden woont in vier grote steden: Kiev (ongeveer de helft van alle Joden die in Oekraïne wonen), Dnipro, Charkov en Odessa. Het multifunctionele Menorah-centrum, geopend in oktober 2012 in Dnipro, is waarschijnlijk een van de grootste Joodse gemeenschapscentra ter wereld.

Er is een groeiende trend onder sommige Israëli's om Oekraïne te bezoeken op een "roots trip" om in de voetsporen te treden van het Joodse leven daar. Onder de bezienswaardigheden wordt meestal Kiev genoemd, waar het mogelijk is om de paden van Sholem Aleichem en Golda Meir te volgen; Zhytomyr en Korostyshiv, waar men de voetstappen van de schrijver Haïm Nahman Bialik kan volgen; Berdychiv, waar men het leven van Mendele Mocher Sforim kan volgen; Rivne, waar men de koers van Amos Oz kan volgen; Buchach – het pad van S.Y. Agnon; Drohobych - de plaats van Maurycy Gottlieb en Bruno Schulz. Haïm Nahman Bialik , ooggetuige van de golven van geweld in Odessa in mei 1881, roept zijn afschuw en walging:

" Sta op, ga naar de stad van het bloedbad, kom naar de binnenplaatsen Kijk met je ogen en voel met je handen aan de barrières En aan de bomen, aan de stenen en het gips van de muren Het gestolde bloed en de verharde hersenen van de slachtoffers (...) Morgen zal de regen vallen, zal het in een greppel dragen, richting de velden Het bloed zal niet langer uit de putten of de haumiers schreeuwen, want het zal verloren gaan in de afgrond of de distel water geven En alles zal zijn zoals voorheen, alsof er niets was gebeurd."

- Uittreksel uit het gedicht be'ir haharegah ( 'In de stad van het bloedbad' )

*De "Kyivan-brief": We weten dat Kiev een Joodse wijk had, Zhidove genaamd. De Kyivan-brief, is een brief uit het begin van de 10e eeuw (ca. 930) waarvan wordt aangenomen dat deze is geschreven door vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Kiev. De brief, een aanbeveling in het Hebreeuws, geschreven namens een lid van hun gemeenschap, maakte deel uit van een enorme collectie van de Cairo Geniza die in 1962 naar Cambridge was gebracht. Een geniza is een tijdelijke opslagplaats voor versleten of beschadigde heilige boeken en manuscripten in de Hebreeuwse taal voorafgaand aan hun begrafenis. De brief wordt door de meeste geleerden gedateerd rond 930 CE. We weten ook dat de Kievse prinsen over het algemeen de deelname van Joden aan handel en financiën verwelkomden, en dat vanaf de late elfde eeuw Kyivan Rus' een toevluchtsoord voor Western Europese Joden was op de vlucht voor de vervolgingen door de kruisvaarders. Echter, in 1113 plunderde een menigte de Joden in de wijk Zhidove in Kiev, evenals de hoogste leden van de aristocratie. **Svoboda, "Al-Oekraïense Unie "Vrijheid", ook wel "Vrijheidspartij" genoemd in Nederlandstalige media, is een Rechts tot extreemrechtse, nationalistische Oekraïense politieke partij, door sommigen ook gekenschetst als fascistisch of neonazistisch. Door de parlementsverkiezingen van 2012 kwam Svoboda terecht in het Oekraïense parlement als vierde partij van het land met 37 zetels. Tijdens de Oekraïense parlementsverkiezingen van 2014 had de partij nog 6 zetels in het parlement.

***De Banderites zijn lid van een assortiment van rechtse organisaties in Oekraïne. De term is afgeleid van de naam van Stepan Bandera (1909-1959), hoofd van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten die in 1929 werd gevormd als een samensmelting van bewegingen, waaronder de Unie van Oekraïense Fascisten. De vakbond, bekend als OUN-B, was betrokken geweest bij verschillende wreedheden, waaronder moord op burgers, van wie de meesten etnische Polen waren. Dit was het gevolg van de extreme Polonofobie van de organisatie, maar onder de slachtoffers waren ook andere minderheden, zoals Joden en Roma. De term "Banderieten" werd gebruikt door de Bandera-aanhangers zelf, door anderen tijdens de Holocaust en tijdens de massamoorden op Polen in Wolhynië en Oost-Galicië door OUN-UPA van 1943-1944. Deze slachtingen resulteerden in de dood van 80.000-100.000 Polen en 10.000-15.000 Oekraïners. Volgens Timothy D. Snyder wordt de term nog steeds (vaak pejoratief) gebruikt om Oekraïense nationalisten te beschrijven die sympathiseren met de fascistische ideologie en zichzelf beschouwen als volgelingen van de OUN-UPA-mythe in het moderne Oekraïne.

Deze video is van 1 maart 2014


”De mens leert van de geschiedenis dat de mens niets leert van de geschiedenis.”

~Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Comments


bottom of page