top of page
  • Foto van schrijverAnnemeet Hasidi-van Der Leij

De geschiedenis van de Joden in Oekraïne

Bijgewerkt op: 1 nov. 2022

30 April 2022

De "Kyivan-brief",* is misschien de eerste schriftelijke vermelding van Kiev, en in het Hebreeuws, gedateerd ca. 930

De geschiedenis van de Joden in Oekraïne gaat meer dan duizend jaar terug; Joodse gemeenschappen hebben bestaan ​​op het grondgebied van Oekraïne vanaf de tijd van de Kievan Rus' (eind 9e tot midden 13e eeuw). Kievan Rus' was het Kievse Rijk, een vroegmiddeleeuwse voorloper van het huidige Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland en had als centrum de stad Kiev. Enkele van de belangrijkste Joodse religieuze en culturele bewegingen, van het Chassidisme tot het Zionisme, kwamen geheel of in verregaande mate op het grondgebied van het moderne Oekraïne op. Volgens het World Jewish Congress is de Joodse gemeenschap in Oekraïne de op twee na grootste van Europa en de op vier na grootste ter wereld. Terwijl het soms floreerde, kreeg de Joodse gemeenschap soms te maken met periodes van vervolging en antisemitische discriminatie in de vorm van pogroms en bloedbaden. Het woord pogrom betekent; vernietigen, verwoesten en het wordt gebruikt voor gewelddadige aanvallen op bepaalde groepen; etnisch, religieus of andere soorten, vooral Joden, die vooral worden gekarakteriseerd door de vernietiging van hun omgeving (huizen, bedrijven, religieuze centra). Vaak gaan pogroms vergezeld met fysiek geweld tegen en zelfs moord op een bevolkingsgroep met de bedoeling om die groep te intimideren en zodoende te verdrijven of te dwingen zich te assimileren met de omgeving.

Het Russische woord "pogrom" duidde een georganiseerde, in tijd beperkte, aanval op de bevolking van een stad of dorp aan. Toen Oekraïne deel uitmaakte van het Russische rijk, werden tussen 1911 en 1913 antisemitische houdingen tot uiting gebracht in talrijke bloedsmaadzaken. In 1915 verdreef de Russische keizerlijke regering duizenden Joden uit de grensgebieden van het rijk. Tijdens de conflicten van de Russische Revolutie en de daaropvolgende Russische Burgeroorlog werden tussen 1918 en 1920 naar schatting 31.071 Joden gedood. Tijdens de oprichting van de Oekraïense Volksrepubliek (1917-1921) werden er nog steeds pogroms gepleegd op Oekraïens grondgebied . In Oekraïne werd het aantal burgerslachtoffers dat tijdens de periode werd vermoord geschat op 35.000 tot 50.000. Pogroms braken in januari 1919 uit in de noordwestelijke provincie Wolhynië en verspreidden zich naar vele andere regio's van Oekraïne. Massale pogroms gingen door tot 1921. De acties van de Sovjetregering in 1927, onder leiding van Stalin, leidden tot een groeiend antisemitisme in het gebied. Joseph Stalin kwam naar voren als leider van de Sovjet-Unie na een machtsstrijd met Leon Trotski na de dood van Lenin op 21 januari 1924. Stalin is ervan beschuldigd zijn toevlucht te nemen tot antisemitisme in sommige van zijn argumenten tegen Trotski, die van Joodse afkomst was. Trotskisten zijn kritisch over het stalinisme, aangezien ze zich verzetten tegen de theorie van het socialisme van Joseph Stalin in één land ten gunste van Trotski's theorie van de permanente revolutie. Trotskisten bekritiseren ook de bureaucratie en antidemocratische stroming die zich onder Stalin in de Sovjet-Unie ontwikkelden Degenen die Stalin kenden, zoals Nikita Chroesjtsjov, suggereren dat Stalin lange tijd negatieve gevoelens koesterde jegens Joden die zich vóór de revolutie van 1917 hadden gemanifesteerd. Al in 1907 schreef Stalin een brief waarin hij onderscheid maakte tussen een "Joodse factie" en een "echte Russische factie" in het bolsjewisme. De secretaris van Stalin, Boris Bazhanov, verklaarde dat Stalin al voor de dood van Lenin grove antisemitische uitbarstingen had gemaakt. Stalin nam een ​​antisemitisch beleid aan dat werd versterkt door zijn antiwestersisme. in de taal van verzet tegen het Zionisme". Sinds 1936 werden de verdachten, prominente bolsjewistische leiders, tijdens het showproces van het "Trotskiitische-Zinovievite Terrorist Center" ervan beschuldigd hun Joodse afkomst onder Slavische namen te verbergen. De totale burgerverliezen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Oekraïne worden geschat op zeven miljoen. Meer dan een miljoen Joden werden doodgeschoten door de Einsatzgruppen en door hun vele lokale Oekraïense aanhangers in het westelijke deel van Oekraïne. In 1959 telde Oekraïne 840.000 Joden, een daling van bijna 70% ten opzichte van 1941 (binnen de huidige grenzen van Oekraïne). De Joodse bevolking van Oekraïne bleef tijdens de Koude Oorlog aanzienlijk dalen. In 1989 was de Joodse bevolking van Oekraïne slechts iets meer dan de helft van wat het dertig jaar eerder (in 1959) was. Tijdens en na de ineenstorting van het communisme in de jaren negentig verliet de meerderheid van de Joden die in 1989 in Oekraïne bleven het land en verhuisde naar het buitenland (meestal naar Israël). Antisemitische graffiti en geweld tegen Joden zijn nog steeds problemen in Oekraïne.

Kievse Rus' In de 11e eeuw hadden de Byzantijnse Joden van Constantinopel familiale, culturele en theologische banden met de Joden van Kiev. Zo namen enkele 11e-eeuwse Joden uit Kievan Rus deel aan een anti-Karaïte-vergadering (=Het karaïtisch Jodendom is een kleine stroming in het Jodendom die alleen de geschreven Tenach accepteert en daarmee niet de mondelinge leer uit de Talmoed en zich daarmee heeft afgesplitst van het Rabbijns Jodendom. Het woord kara komt uit het Hebreeuws en betekent lezen) die in Thessaloniki of Constantinopel werd gehouden.

Galicië-Wolhynië In Halychyna (Galicië), het meest westelijke deel van Oekraïne, werden in 1030 voor het eerst Joden genoemd. Vanaf het tweede deel van de 14e eeuw waren ze onderdanen van de Poolse koningen en magnaten. De Joodse bevolking van Halychyna en Bukovyna, een deel van Oostenrijk-Hongarije, was extreem groot; het maakte 5% uit van de wereldwijde Joodse bevolking.

Pools-Litouwse Gemenebest Vanaf de oprichting van het Koninkrijk Polen in de 10e eeuw tot de oprichting van het Pools-Litouwse Gemenebest in 1569, werd Polen beschouwd als een van de meest diverse landen in Europa. Het werd de thuisbasis van een van 's werelds grootste en meest levendige Joodse gemeenschappen. De Joodse gemeenschap op het eigenlijke grondgebied van Oekraïne tijdens het Pools-Litouwse Gemenebest werd een van de grootste en belangrijkste etnische minderheidsgroepen in Oekraïne.

De Oekraïense Kozakken Bohdan Khmelnytsky: 1595 - 6 augustus 1657, was een Oekraïense militaire commandant van de Zaporozhian Host, die toen onder de heerschappij van het Pools-Litouwse Gemenebest was.

Hij leidde een opstand tegen het Gemenebest en zijn magnaten (1648–1654) die resulteerde in de oprichting van een onafhankelijke Oekraïense Kozakkenstaat. In 1654 sloot hij het Verdrag van Pereyaslav met de Russische tsaar en verbond hij de Kozakken Hetmanaat met het Tsardom van Rusland, waardoor centraal Oekraïne onder Russische controle kwam. Hij beschuldigde Joden van het assisteren van het Poolse koninkrijk, aangezien de eerstgenoemden vaak door hen als tollenaars werden gebruikt. Bohdan probeerde de Joden uit Oekraïne uit te roeien. Dus, volgens het verdrag van Zboriv was het alle Joodse mensen verboden om op het grondgebied te wonen dat gecontroleerd werd door Kozakkenrebellen. De Khmelnytsky-opstand leidde tot de dood van naar schatting 18.000-100.000 van de 40.000 tot 50.000 Joden die in het gebied woonden. 300 Joodse gemeenschappen zijn totaal verwoest. Wreedheidsverhalen over slachtoffers van bloedbaden die levend waren begraven, in stukken waren gehakt of gedwongen elkaar te doden, verspreidden zich door heel Europa en daarbuiten. Tussen 1648 en 1656 werden tienduizenden Joden - gezien het gebrek aan betrouwbare gegevens, is het onmogelijk om nauwkeurigere cijfers vast te stellen - gedood door de rebellen, en tot op de dag van vandaag wordt de Khmelnytsky-opstand door de Joden beschouwd als een van de meest traumatische gebeurtenissen in hun geschiedenis.

De Zaporozhian Kozakken onder leiding van Hetman Bohdan Khmelnytsky Opkomst van het Chassidisme De Kozakkenopstand heeft een diepe en blijvende indruk achtergelaten op het Joodse sociale en spirituele leven.In deze tijd van mystiek en overdreven formeel rabbinisme kwamen de leringen van Israël ben Eliezer, bekend als de Baal Shem Tov, (1698-1760), die een diepgaand effect hadden op de Joden in Oost-Europa. Zijn discipelen onderwezen en moedigden een nieuwe vurige vorm van Jodendom aan, verwant aan Kabbalah, bekend als het Chassidisme. De opkomst van het Chassidisme had een grote invloed op de opkomst van het Haredi-Judaïsme, met een voortdurende invloed door de vele Chassidische dynastieën.

Russische Rijk en Oostenrijkse heerschappij De traditionele maatregelen om het Russische rijk vrij te houden van Joden werden belemmerd toen het belangrijkste grondgebied van het Pools-Litouwse Gemenebest werd geannexeerd tijdens de delingen van Polen. Tijdens de tweede (1793) en de derde (1795) deling werden grote populaties Joden overgenomen door het Russische rijk, en Catharina de Grote vestigde het "Pale of Settlement" in 1791, dat het Koninkrijk Polen en de Krim omvatte. Dit was na meerdere mislukte pogingen, vooral door tsarina Elisabeth I, om de Joden uit Rusland te verdrijven, tenzij ze zich bekeerden tot de Russische orthodoxie. De "Pale of Settlement" was een westelijke regio van het Russische rijk met verschillende grenzen die bestonden van 1791 tot 1917 waarin permanent verblijf door Joden was toegestaan ​​en daarna Joodse verblijf, permanent of tijdelijk, meestal verboden was.

De meeste Joden werden ook nog steeds uitgesloten van verblijf in een aantal steden in de Pale. Een paar Joden mochten buiten het gebied wonen, waaronder die met een universitaire opleiding, de adel, leden van de meest welvarende van de koopmansgilden en bepaalde ambachtslieden, sommige militairen en sommige met hen verbonden diensten, met inbegrip van hun families, en soms hun bedienden. De archaïsche Engelse term pale is afgeleid van het Latijnse woord palus, een paal, uitgebreid om het gebied aan te duiden dat wordt omsloten door een hek of grens. Het leven in de Pale was voor velen economisch somber. De meeste mensen vertrouwden op kleine bedrijfjes of ambachtelijk werk dat niet genoeg was om het aantal inwoners te onderhouden, wat resulteerde in emigratie, vooral aan het einde van de 19e eeuw. Toch ontwikkelde de Joodse cultuur, vooral in het Jiddisch, zich in de sjtetls (kleine steden), en de intellectuele cultuur ontwikkelde zich in de yeshivot (religieuze scholen) en werd ook naar het buitenland overgebracht.

Sjtetl Het Russische rijk was tijdens het bestaan ​​van de Pale overwegend orthodox-Christelijk, in tegenstelling tot het gebied in de Pale met zijn grote minderheden van Joodse, rooms-Katholieke en tot halverwege de 19e eeuw oosters-Katholieke bevolking.


Het einde van de handhaving en de formele afbakening van de Pale viel samen met het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 en uiteindelijk met de val van het Russische rijk in de februari- en oktoberrevoluties van 1917. Odessa pogroms Odessa werd in de 19e eeuw de thuisbasis van een grote Joodse gemeenschap, en in 1897 werd geschat dat de Joden zo'n 37% van de bevolking uitmaakten.

~1821 pogrom

De pogrom van 1821, gepleegd door etnische Grieken in plaats van Russen, wordt in sommige bronnen genoemd als de eerste pogrom in de moderne tijd in Rusland: in Odessa waren Grieken en Joden twee rivaliserende etnische en economische gemeenschappen, die naast elkaar leefden. De eerste pogrom in Odessa, in 1821, hield verband met het uitbreken van de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog, waarbij de Joden werden beschuldigd van sympathie met de Ottomaanse autoriteiten en van het helpen van de Turken bij het doden van de Griekse patriarch van Constantinopel, Gregorius V, terwijl zij zijn lijk door de straten sleepten en uiteindelijk in de Bosporus gooiden.

~1859 pogrom

De gemeenschap ontsnapte niet aan de verschrikkingen van deze pogrom. Dit was in werkelijkheid geen Russische maar een Griekse pogrom; want de leiders en bijna alle deelnemers waren Griekse matrozen van schepen in de haven, en lokale Grieken die zich bij hen voegden. De pogrom deed zich voor op het Christelijk Pasen.

~1871 pogrom

Maar na 1871 namen de pogroms in Odessa een vorm aan die meer typerend was voor de rest van het Russische rijk: "Hoewel de pogrom van 1871 gedeeltelijk werd veroorzaakt door een gerucht dat Joden de kerk van de Griekse gemeenschap hadden vernield, namen veel niet-Grieken deel aan Russische wrok en vijandigheid jegens Joden kwam naar voren in de pogrom van 1871 toen Russen zich bij de Grieken voegden in aanvallen op Joden.

De pogrom van 1871 wordt gezien als een keerpunt in de Russisch-Joodse geschiedenis: "De pogrom in Odessa bracht sommige Joodse publicisten, geïllustreerd door de schrijver Peretz Smolenskin, ertoe om het geloof in de mogelijkheid van Joodse integratie in de Christelijke samenleving in twijfel te trekken en op te roepen tot een groter bewustzijn van de Joodse nationale identiteit."

~1881-1906 periode

In de periode na 1871 werden pogroms vaak gepleegd met stilzwijgende goedkeuring van de tsaristische autoriteiten. Er zijn aanwijzingen dat tijdens de pogrom van 1905 het leger de menigte steunde: de bolsjewiek Piatnitsky die destijds in Odessa was, herinnert zich wat er gebeurde:" Daar zag ik het volgende tafereel: een bende jonge mannen, tussen de 20 en 25 jaar oud, onder wie politieagenten in burger en leden van de geheime politie van het Russische Rijk, die iedereen die op een Jood leek - mannen, vrouwen en kinderen - oppakten, hen naakt uitkleedden en meedogenloos sloeg... We organiseerden onmiddellijk een groep revolutionairen gewapend met revolvers. .. we renden naar hen toe en schoten op hen. Ze renden weg. Maar plotseling verscheen er tussen ons en de pogromisten een stevige muur van soldaten, tot de tanden bewapend en tegenover ons. We trokken ons terug. De soldaten gingen weg, en de pogromisten kwam weer naar buiten. Dit is een paar keer gebeurd. Het werd ons duidelijk dat de pogromisten samen handelden met het leger."

~1905 Pogrom

De 1905 Pogrom van Odessa was de ergste anti-Joodse pogrom in de geschiedenis van Odessa.

Lichamen van Joden gedood in een pogrom van 22 oktober 1905 in Odessa op de begraafplaats Tussen 18 en 22 oktober 1905 hebben etnische Russen, Oekraïners en Grieken meer dan 400 Joden vermoord en meer dan 1600 Joodse eigendommen beschadigd of vernietigd.

Joodse wezen in Odessa

Politiek activisme en emigratie Personen van Joodse afkomst waren oververtegenwoordigd in de leiding van de Russische revolutionairen. De meesten van hen stonden echter vijandig tegenover de traditionele Joodse cultuur en Joodse politieke partijen, en waren loyaal aan het atheïsme en het proletarische internationalisme van de Communistische Partij, en zetten zich in om elk teken van "Joods cultureel particularisme" uit te roeien. Contrarevolutionaire groepen, waaronder de Zwarte Honderden, verzetten zich tegen de revolutie met gewelddadige aanvallen op socialisten en pogroms tegen Joden. Er was ook een terugslag van de conservatieve elementen van de samenleving, met name in krampachtige anti-Joodse aanvallen, ongeveer vijfhonderd werden op één dag gedood in Odessa. Nicolaas II van Rusland beweerde zelf dat 90% van de revolutionairen Joden waren.

Vroege 20e eeuw Aan het begin van de 20e eeuw bleven anti-Joodse pogroms plaatsvinden in steden en dorpen in het Russische rijk, zoals Kishinev, Kiev, Odessa en vele anderen.

Talloze Joodse zelfverdedigingsgroepen (zie foto hierboven) werden georganiseerd om het uitbreken van pogroms te voorkomen, waarvan de meest beruchte was onder leiding van Mishka Yaponchik in Odessa. In 1905 brak een reeks pogroms uit op hetzelfde moment als de revolutie tegen de regering van Nicolaas II. De belangrijkste organisatoren van de pogroms waren de leden van de Unie van het Russische Volk (algemeen bekend als de "Zwarte Honderden"). Van 1911 tot 1913 werd de antisemitische strekking van de periode gekenmerkt door een aantal bloedsmaadzaken (beschuldigingen van Joden die Christenen vermoordden voor rituele doeleinden). Een van de meest bekende was het 2-jarige proces tegen Menahem Beilis (zie foto hieronder), die werd beschuldigd van de moord op een Christelijke jongen.

Het proces werd door de autoriteiten getoond om de trouweloosheid van de Joodse bevolking te illustreren. Van maart tot mei 1915 verdreef de regering, in het aangezicht van het Duitse leger, duizenden Joden uit de grensgebieden van het rijk, die samenvallen met de Pale of Settlement.

De nasleep van de Eerste Wereldoorlog Tijdens de Russische Revolutie van 1917 en de daaropvolgende Russische Burgeroorlog werden in deze periode naar schatting 70.000 tot 250.000 Joodse burgers gedood bij de gruweldaden in het voormalige Russische Rijk. Op het grondgebied van het moderne Oekraïne stierven naar schatting 31.071 in 1918-1920. Oekraïense Volksrepubliek Tijdens de oprichting van de Oekraïense Volksrepubliek (1917-1921) werden op Oekraïens grondgebied nog steeds pogroms gepleegd.

De Pogrom-slachtoffers 1917-1921 - Video met leeftijdsbeperking Tussen 1918 en 1921 werden meer dan 1.000 anti-Joodse rellen en militaire acties - die beide gewoonlijk pogroms werden genoemd - gedocumenteerd in ongeveer 500 verschillende locaties in wat nu Oekraïne is. Alleen al in Oekraïne werd het aantal burgerslachtoffers dat tijdens deze periode werd vermoord, geschat op 35.000 tot 50.000. Na 1991 vrijgegeven archieven leveren het bewijs van een hoger aantal; in de periode van 1918 tot 1921 zijn volgens onvolledige gegevens in Oekraïne in de pogroms minstens 100.000 Joden vermoord.

In de Oekraïense Volksrepubliek was Jiddisch een officiële taal, terwijl alle regeringsposten en -instellingen Joodse leden hadden. Er werd een ministerie voor Joodse Zaken opgericht (het was de eerste moderne staat die dit deed). Alle rechten van de Joodse cultuur waren gegarandeerd. Alle Joodse partijen onthielden zich van stemming of stemden tegen de Vierde Universele van de Tsentralna Rada (=Centrale Raad of Centrale Sovjet) van 25 januari 1918, die tot doel had de banden met het bolsjewistische Rusland te verbreken en een soevereine Oekraïense staat uit te roepen, aangezien alle Joodse partijen sterk tegen de Oekraïense onafhankelijkheid waren.


De Oekraïense Volksrepubliek vaardigde wel bevelen uit om pogroms te veroordelen en probeerde ze te onderzoeken. Maar het ontbrak de autoriteit om het geweld te stoppen. In de laatste maanden van haar bestaan ​​ontbrak het aan macht om sociale stabiliteit te creëren. Tussen april en december 1918 bestond de Oekraïense Volksrepubliek niet en werd omvergeworpen door de Oekraïense staat Pavlo Skoropadsky, die het experiment in Joodse autonomie beëindigde.

Voorlopige Regering van Rusland en Sovjets De revolutie van februari 1917 bracht een liberale Voorlopige Regering aan de macht in het Russische rijk. Op 21 maart/3 april schafte de regering alle "discriminatie op grond van etnisch, religieuze of sociale gronden" af. De Pale werd officieel afgeschaft. De opheffing van de beperkingen op de geografische mobiliteit en onderwijsmogelijkheden van Joden leidde tot een migratie naar de grote steden van het land. Een week na de bolsjewistische revolutie van 25 oktober / 7 november 1917 riep de nieuwe regering de "Verklaring van de Rechten van de Volkeren [Naties] van Rusland uit", waarbij alle nationaliteiten het recht op gelijkheid, zelfbeschikking en afscheiding werden beloofd. Joden werden niet specifiek genoemd in de verklaring, wat de mening van Lenin weerspiegelt dat Joden geen natie vormden. In 1918 vaardigde de RSFSR-Raad van Ministers een decreet uit met de titel "Over de scheiding van kerk en staat en school van kerk", waarbij religieuze gemeenschappen de status van rechtspersonen, het recht op eigendom en het recht om contracten aan te gaan worden ontnomen. Het decreet nationaliseerde de eigendommen van religieuze gemeenschappen en verbood hun beoordeling van religieus onderwijs. Als gevolg hiervan kon religie alleen privé worden onderwezen of bestudeerd. Op 1 februari 1918 werd het Commissariaat voor Joodse Nationale Zaken opgericht als onderafdeling van het Commissariaat voor Nationaliteitszaken. Het kreeg de opdracht om de "dictatuur van het proletariaat in de Joodse straten" te vestigen en de Joodse massa's naar het regime te trekken, terwijl ze lokale en centrale instellingen adviseerde over Joodse kwesties. Van het commissariaat werd ook verwacht dat het de invloed van Zionistische en Joods-socialistische partijen zou bestrijden. Op 27 juli 1918 vaardigde de Raad van Volkscommissarissen een decreet uit waarin staat dat antisemitisme "dodelijk is voor de zaak van de ... revolutie". Pogroms werden officieel verboden. Op 20 oktober 1918 werd de Joodse afdeling van de CPSU (Yevsektsia= de Joodse sectie van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie) opgericht voor de Joodse leden van de partij; haar doelen waren vergelijkbaar met die van het Joodse Commissariaat.

Pogroms in het westen van Oekraïne De pogroms die in januari 1919 in de noordwestelijke provincie Wolhynië uitbraken, verspreidden zich in februari en maart naar de steden en dorpen van vele andere regio's van Oekraïne. Na Sarny was het de beurt aan Ovruch, ten noordwesten van Kiev. In Tetiev werden op 25 maart ongeveer 4.000 Joden vermoord, de helft in een synagoge die in brand was gestoken door Kozakkentroepen onder leiding van kolonels Kurovsky, Cherkowsy en Shliatoshenko. In Dubovo (17 juni) werden 800 Joden aan de lopende band onthoofd. Volgens David A. Chapin was de stad Proskurov (nu Chmelnitsky), nabij de stad Sudilkov, "de plaats van de ergste gruweldaden die deze eeuw voor de nazi's tegen de Joden werden gepleegd." Pogroms in Podolië De Proskuriv-pogrom vond plaats op 15 februari 1919 in de stad Proskurov tijdens de Oekrïense onafhankelijkheids- oorlog, die werd geïnitieerd door Otaman Ivan Semesenko (1894-1920).

Het bloedbad werd uitgevoerd door soldaten van de Oekraïense Volksrepubliek (UPR) van Ivan Samosenko. Ze kregen de opdracht om de munitie in het proces te redden en alleen lansen en bajonetten te gebruiken.

In slechts drie en een half uur werden minstens 1.500 Joden vermoord, tot 1.700 volgens andere schattingen, en meer dan 1.000 gewonden, waaronder vrouwen, kinderen en ouderen. Een getuige die over het geweld schreef, zei: "Het is onmogelijk om je voor te stellen wat hier op zaterdag 15 februari 1919 is gebeurd. Dit was geen pogrom. Het was als de Armeense slachting." Volgens historici Yonah Alexander en Kenneth Myers marcheerden de soldaten het centrum van de stad binnen, begeleid door een militaire bende en onder het motto: "Dood de Joden en red de Oekraïne."

Het bloedbad was misschien wel de bloedigste van de Russische burgeroorlog, en het maakte deel uit van een veel grotere golf van antisemitisch geweld in Oekraïne tussen 1917 en 1921: soldaten die de Oekraïense Volksrepubliek dienden, het ‘witte’ Russische vrijwilligersleger, onafhankelijke krijgsheren, bandieten en, in mindere mate, heeft het Rode Leger tienduizenden Joden vermoord, verkracht, aangevallen, verminkt en onteigend.

Het leger van de Oekraïense Volksrepubliek was misschien wel de ergste dader. De UPR had in januari 1918 de onafhankelijkheid van Rusland uitgeroepen en werd het middelpunt van het verlangen van veel nationaal bewuste Oekraïners naar bevrijding.


Volgens het meest betrouwbare statistische onderzoek waren zijn troepen echter verantwoordelijk voor ongeveer twee vijfde van alle pogroms en de helft van de totale doden.

Een paar dagen later was de vertegenwoordiger van het Rode Kruis in Proskuriv getuige van Semosenko's mondelinge rapport aan Symon Petliura. Hij was een Oekraïens publicist, schrijver, journalist, politicus en staatsman. Tijdens de Russische Burgeroorlog, van 1918 tot 1920, stond hij aan het hoofd van de onafhankelijke Oekraïense Republiek (UPR).

Symon Petliura (foto hierboven) was van Kozakse herkomst. Helaas heeft UPR-hoofd Symon Petliura Otaman Ivan Semesenko niet gestraft voor de massamoord op Joden. Semesenko werd begin 1920 neergeschoten omdat hij de bevelen van Petliura niet opvolgde. Een lokale Oekraïense publieke figuur, Trokhym Fedorovych Verkhola (1883-1922), een Oekraïense sociaal-democraat, leraar, kunstenaar en pedagoog, kwam in opstand tegen deze massamoord op burgers.


Na de revolutie van 1917 werd hij gekozen als plaatsvervanger van de gemeente-raad, het hoofd van de Prosvita-vereniging [Verlichting] en als vertegen-woordiger in de grondwetgevende vergadering van Rusland. Verkhola nam deel aan de oorsprong van de Oekraïense nationale opwekking in Proskuriv. Enige tijd was hij zelfs de burgemeester van de stad. Verkhola had jarenlang goede betrekkingen met de plaatselijke Joodse gemeenschap. Er was een charmante episode in maart 1917 toen hij de eerste Oekraïense openbare demonstratie in Proskuriv aan het voorbereiden was na de omverwerping van het tsarisme. De voorbereiding van de demonstratie was op een zaterdag en alle winkels van de stad waren gesloten voor de Sjabbat, maar Verkhola kwam overeen met de lokale Joden om gele en blauwe stof te ontvangen voor het naaien van Oekraïense vlaggen. Tijdens de heerschappij van Hetman Pavlo Skoropadsky werd hij gearresteerd door de Oostenrijks-Hongaarse militaire autoriteiten en naar de recht-bank in Lviv gestuurd. Na de omverwerping van hetman (=Hetman van Oekraïne is een voormalig historisch overheidskantoor en een politieke instelling van Oekraïne dat gelijk staat aan een staatshoofd of een monarch) en het aan de macht komen van Symon Petliura, keerde Verkhola op 12 februari 1919 terug naar Proskuriv, drie dagen voor de pogrom. Toen Verkhola hoorde over het bloedbad van Joden, ging hij de straten van de stad in en zag de afgeslachte slachtoffers in de buurt van vele gebouwen. Verkhola begon dringend medicijnen voor de gewonden te verzamelen bij apotheken in de hele stad. De volgende ochtend, op 16 februari, belegde Verkhola een spoedverga-dering van de gemeenteraad, die werd bijgewoond door Otaman Semesenko en zijn assistent, de militaire commandant Kiverchuk. Net buiten het gebouw van het stadhuis zag hij Kozakken een Jood vermoorden. Verkhola eiste een onmiddellijke stopzetting van het bloedbad in Proskuriv en beval Semesenko's soldaten terug te keren uit de naburige stad Felshtin, waar ze werden uitgezonden voor een nieuwe massamoord op Joden. Verkhola verklaarde recht in de ogen van de commandant van de moordenaars: “Wat ben je aan het doen, Otaman?! Je bent geen Oekraïense of Oekraïense Kozak!” Verkhola eiste een stopzetting van de pogrom "ter wille van de eer van Oekraïne". Semesenko ontkende het feit van het bloedbad. Hij zei: "Ik heb de uitroeiing van de bolsjewieken bevolen, en als er onder de Joden oude mannen, vrouwen en kinderen zijn die bolsjewieken zijn, dan is het hun schuld, niet de mijne". Otaman Semesenko arresteerde Verkhola en wilde hem doodschieten, maar de Oekraïense afgevaardigde werd op verzoek van lokale Oekraïense politici vrijgelaten. Het is interessant om op te merken dat de pogrom in Proskuriv werd stopgezet nadat de Oekraïense activisten van de stad een dringend telegram stuurden naar Yevhen Konovalets, de korpscommandant van het Oekraïense leger (foto hieronder).

De toekomstige maker van de OUN [Organisatie van Oekraïense Nationalisten] beval Otaman Semesenko onmiddellijk om het bloedbad te stoppen. Trokhym Verkhola bleef een Oekraïense publieke figuur in Proskuriv in 1919-1920. De Joden hebben altijd met dankbaarheid herinnerd dat Verkhola de slachtoffers van de pogrom hielp en de Joden verdedigde. Op de vlucht voor de bolsjewieken vluchtte Verkhola in 1921 naar Lviv. Lokale Joden hielpen hem financieel, maar Trokhym was al ernstig ziek van tuberculose. Hij stierf in 1922 in Lviv op 39-jarige leeftijd. Verkhola wordt herinnerd in memoires van de Oekraïense activiste Natalia Doroshenko-Savchenko (1888-1974). Van 1913-17 woonde ze in Proskuriv en samen met Trohym Verkhola nam ze actief deel aan het Oekraïense nationale leven. In 1921 verhuisde ze naar Lviv, waar ze vóór 1939 bibliothecaris was bij de Prosvita Society. Later emigreerde zij met haar familie naar de Verenigde Staten. Haar memoires werden gepubliceerd in Svoboda [Freedom] (New York, 25.12.1955) en waren getiteld "The Beginning of the National Revolution in Proskurivshchyna." "T. Verkhola werd de ziel van de Gemeenschap. Hij was een man van onuitputtelijke energie, uiterst mobiel, en bovenal volledig toegewijd aan de zaak die voorhanden was. Hij was ook een uitstekend kunstenaar - een schilder. Bovendien genoot hij populariteit onder de boeren van Proskurivshchyna, omdat hij zelf van de boeren van Satanov kwam. Hij stond in hoog aanzien bij de Joodse gemeenschap. Overigens, toen later, in 1919, een Joodse pogrom uitbrak in Proskuriv, heeft Verkhola veel bijgedragen om de situatie te kalmeren. Dankbare Joden hielpen hem toen hij emigreerde naar Lviv, toen hij al zwaar ziek was." De naam Trokhym Verkhola staat vermeld op een Joods herdenkingsmonument op een massagraf, voor de slachtoffers van de pogrom in Proskurov, nu Khmelnitskiy, Oekraïne. (foto hieronder)

De Kievse rabbijn Moshe Reuven Azman, momenteel een van de opperrabbijnen van Oekraïne, hield een herdenkingsgebed bij dit monument.

De stad Proskuriv werd in 1954 tijdens het Stalinistische tijdperk omgedoopt tot Khmelnytskyi, ondanks het feit dat Bohdan Khmelnytsky daar zelf al in de 17e eeuw een verschrikkelijke pogrom tegen de Joden pleegde. De reeks Joodse pogroms op verschillende plaatsen in Oekraïne culmineerde in de Kiev-pogroms van 1919 tussen juni en oktober van dat jaar. Op 14 oktober 2017, de onlangs opgerichte Dag van de Verdediger van Oekraïne, richtte het gemeentebestuur van de stad Vinnytsia, in west-centraal Oekraïne, een standbeeld op voor Symon Petliura. Dit zorgde voor consternatie onder veel Joden in Oekraïne en in het buitenland, niet in de laatste plaats omdat het beeld in Ierusalymka stond, de historische Joodse wijk van Vinnytsia. Maar het voorzag het Kremlin ook van verdere munitie om Oekraïne in diskrediet te brengen als bolwerk van fascisme en antisemitisme. “Petliura was een man met nazi-opvattingen”, reageerde Vladimir Poetin destijds, “een antisemiet die Joden afslachtte in tijden van oorlog.”

De Kiev-pogroms In 1919 waren er een reeks anti-Joodse pogroms op verschillende plaatsen rond Kiev, uitgevoerd door troepen van het Witte Vrijwilligersleger. Het Witte Vrijwilligersleger was een contrarevolutionair leger in Zuid-Rusland tijdens de Russische Burgeroorlog. Het leger bestond van 1918 tot 1920.

Het leger was onderdeel van het samenwerkingsverband dat bekend stond als het Witte Leger.

-Zhytomyr, 7-10 januari 1919: 15 Joodse jongelui werden gedood toen ze de lokale Joodse populatie kwamen verdedigen, en de Christelijke student Nicholas Blinov, die hen ook probeerde te verdedigen, verloor eveneens het leven. Tien jonge Joden uit het nabijgelegen Chudnov werden ook gedood terwijl ze op weg waren om de Joden van Zhytomyr te helpen.

-Zhytomyr, 22-25 Maart 1919: volgens getuigen waren er 317 doden. Lokale Christelijke buren hebben een aantal Joden verborgen in hun huizen. -Zhytomyr, 7-8 mei 1919: het deel van de stad dat bekend staat als "Podol" werd verwoest en 20 Joden werden gedood. -Skvyra, 23 juni 1919: een pogrom waarbij 45 Joden werden afgeslacht, velen ernstig gewond raakten en 35 Joodse vrouwen werden verkracht door opstandelingen van het leger. -Justingrad, augustus 1919: Waar een pogrom zich een weg baande door de sjtetl met een onbepaald aantal vermoorde Joodse mannen en verkrachte Joodse vrouwen. -District Ivankiv, 18-20 oktober 1919: in de pogrom die werd uitgevoerd door troepen van het Kozakken- en Vrijwilligers-leger, werden 14 Joden afgeslacht, 9 gewond en 15 Joodse vrouwen en meisjes verkracht door eenheden in drie dagen van bloedbad.

Bolsjewieken/USSR consolidering van de macht In juli 1919 ontbond het Centraal Joods Commissariaat de kehillot (Joodse Gemeenteraden). De kehillot had een aantal sociale diensten verleend aan de Joodse gemeenschap. In 1921 emigreerden veel Joden in de nieuw gevormde USSR naar Polen, omdat ze door een vredesverdrag in Riga het recht hadden om het land te kiezen dat hun voorkeur had. Enkele honderdduizenden sloten zich aan bij de toch al talrijke Joodse minderheid van de Tweede Poolse Republiek. Op 31 januari 1924 werd het Commissariaat voor Nationaliteitenzaken ontbonden. Op 29 augustus 1924 werd een officiële instantie voor Joodse hervestiging opgericht, de Commissie voor de Vestiging van Joodse Arbeiders op het Land (KOMZET). KOMZET bestudeerde, beheerde en financierde projecten voor Joodse hervestiging in plattelandsgebieden. Een openbare organisatie, de Vereniging voor de Landbouworganisatie van Joden uit de Arbeidersklasse in de USSR (OZET), werd in januari 1925 opgericht om kolonisten te helpen rekruteren en het kolonisatiewerk van KOMZET te ondersteunen. De eerste jaren moedigde de regering Joodse nederzettingen aan, met name in Oekraïne. De steun voor het project nam het volgende decennium af. In 1938 werd OZET ontbonden, na jaren van afnemende activiteit. De Sovjets richtten drie Joodse nationale raions op in Oekraïne en twee op de Krim - nationale raions bezetten het 3e niveau van het Sovjetsysteem, maar werden allemaal ontbonden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De steden met de grootste populaties Joden in 1926 waren Odessa, 154.000 of 36,5% van de totale bevolking; Kiev, 140.500 of 27,3%; Charkov, 81.500 of 19,5%; en Dnipropetrovsk, 62.000 of 26,7%. In 1931 telde de Joodse bevolking van Lviv 98.000 of 31,9%, en in Chernivtsi 42.600 of 37,9%. Op 8 april 1929 codificeerde de nieuwe wet op religieuze verenigingen alle eerdere religieuze wetgeving. Alle bijeenkomsten van religieuze verenigingen moesten vooraf worden goedgekeurd; lijsten van leden van religieuze verenigingen moesten worden verstrekt aan de autoriteiten. In 1930 werd de Yevsektsia ontbonden en was er nu geen centrale Sovjet-Joodse orga