De Stad van David

'En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. En zij spraken tot David, zeggende: 'Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven; dat is te zeggen: David zal hier niet inkomen.'

Maar David nam de burg Sion in; detzelve is de stad van Davids.


Want David zeide ten zelfden dage: 'Al wie de Jebusieten slaat, en geraakt aan die watergoot, en die kreupelen, en die blinden, weghaalt, die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn; daarom zegt men: Een blinde en kreupele zal in het huis niet komen.'


Alzo woonde David in den burg en noemde dien Davids stad. En David bouwde rondom van Millo af en binnenwaarts.”


2 Samuël 5:6-9